ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Gdziekolwiek jesteś, bądź. Przewodnik uważnego życia (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Jon Kabat-Zinn
  Ocena:
  5.0/6  Opinie: 1
  Stron:
  244
  2w1 w pakiecie:
  ePub
  Mobi

  Aby znów poczuć siebie i świat

  Dr Jon Kabat – Zinn jest czołowym zachodnim propagatorem metody uważności. Jest dyrektorem Kliniki Łagodzenia Stresu w Ośrodku Medycznym Uniwersytetu Massachusets. W swoich pracach naukowych bada efekty metody mindfulness, która w dzisiejszym świecie, gdy ciągle się gdzieś spieszymy wydaje się być rozwiązaniem wartym uwagi. Często pogrążamy się w mechanicznym patrzeniu, mechanicznym myśleniu i mechanicznym działaniu. Jeśli nie jesteśmy uważni, takie chwile mogą się przedłużać i wypełniać nam większość życia. Nasza egzystencja zaczyna przypominać sen, tracimy kontakt z tym, co się dzieje wokół nas. Książa Dr Zinna mówi o budzeniu się z tego snu. Kluczem jest uważność, która według autora jest sztuką świadomego życia, gdyż pozwala widzieć rzeczy takimi jakie są. Jednak praktykowanie uważności wymaga wysiłku i dyscypliny, dlatego, że ciągły potok myśli zalewający naszą świadomość pozostawia bardzo mało miejsca dla wewnętrznej ciszy. Pomoc przynosi medytacja, czyli doskonalenie świadomości obecnej chwili. Autor proponuje znaleźć w codziennym życiu chociaż 5 minut dziennie na skupienie się na własnym oddechu. Medytacja jest procesem, poprzez który pogłębiamy uważność i świadomość, doskonalimy je i czynimy z nich praktyczny użytek w życiu. Dzięki niej możesz dostrzec swoją postawę, ujrzeć ścieżkę życia, po której stąpasz, oraz kierunek, w którym zmierzasz. A to poprowadzi cię do pozytywnych zmian w twoim życiu. 

  (…) Czy wiesz o tym? Wszystko spro­wa­dza się do tego, że dokąd­kol­wiek idziesz, jesteś tam, gdzie wła­śnie kro­czysz. Cokol­wiek koń­czysz, jest tym, co wła­śnie ukoń­czy­łeś. O czym­kol­wiek myślisz w tej chwili, jest tym, co cię zaprząta. Cokol­wiek się zda­rzyło, już się zda­rzyło. Ważne jest to, co zamie­rzasz z tym zro­bić. Innymi słowy: „Co teraz?”.
  Czy ci się to podoba, czy nie, naprawdę musisz trosz­czyć się tylko o tę chwilę. Wszy­scy jed­nak zbyt czę­sto postę­pu­jemy tak, jak­by­śmy wciąż zapo­mi­nali, że jeste­śmy wła­śnie tutaji wła­śnie w tej sytu­acji. W każ­dej chwili znaj­du­jemy się na skrzy­żo­wa­niu tu i teraz. Ale gdy miej­sce, w któ­rym jeste­śmy, nik­nie w obłoku zapo­mnie­nia, natych­miast się gubimy. „Co teraz?” staje się praw­dzi­wym pro­ble­mem (…)

                                                                                                       Fragment książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint