ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  310
   
  PDF

  Ebook

  24,90 zł 18%
  20,42 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Stan prawny: styczeń 2016 r.

  Książka została przygotowana z myślą o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie oraz o studentach kierunków, na których omawiane są podstawy prawa. Stanowi źródło wiedzy o podstawowych instytucjach polskiego systemu prawnego, a także zawiera elementy wiedzy o społeczeństwie.

  W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia z zakresu:

  Podstaw prawa:

  • Konstytucja RP - pojęcie prawa konstytucyjnego,
   zasady oraz podstawowe pojęcia oraz wolności,
   prawa i obowiązki człowieka i obywatela,
   hierarchia aktów prawnych,
   stany nadzwyczajne, procedura zmiany konstytucji,
  • Parlament RP - Sejm, Senat, Zgromadzenie Narodowe,
   tryb opracowywania i uchwalania budżetu państwa,
  • Prezydent RP - wybór, przejściowa przeszkoda
   w sprawowaniu urzędu, złożenie z urzędu,
   odpowiedzialność, kompetencje, prerogatywy,
  • Rada Ministrów - domniemanie właściwości,
   kompetencje, struktura, Prezes Rady Ministrów,
   Ministrowie, odpowiedzialność, dymisja, wojewoda,
   administracja zespolona i niezespolona,
  • Organy kontroli państwowej, ochrony prawa
   i zaufania publicznego
   - Najwyższa Izba Kontroli,
   Rzecznik Praw Obywatelskich, postępowanie lustracyjne,
   Instytut Pamięci Narodowej, Krajowa Rada Radiofonii
   i Telewizji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
   Urząd Komunikacji Elektronicznej,
  • Samorząd terytorialny w Polsce - zadania i struktura,
   dochody jednostek, samorząd gminny, powiatowy, województwa,
  • Sądy i Trybunały - struktura sądownictwa w Polsce,
   Sąd Najwyższy,  Trybunał Konstytucyjny, Trybunał
   Stanu, Krajowa Rada Sądownictwa,
  • Prawo cywilne i rodzinne - podział prawa cywilnego,
   podstawowe pojęcia prawa cywilnego, czynności prawne,
   pojęcie i treść prawa własności, odpowiedzialność
   za zobowiązania, prawo spadkowe, prawo rodzinne,
  • Prawo karne - zasady odpowiedzialności karnej,
   wiek sprawcy, kary i środki karne, postępowanie karne,
  • Prawo administracyjne - akt administracyjny,
   uznanie administracyjne, ugoda administracyjna,
   decyzja administracyjna, struktura sądownictwa
   administracyjnego, przebieg postępowania
   administracyjnego, odwołania, zażalenia, skarga, s
   karga kasacyjna do NSA i zażalenie do sądu administracyjnego,
  • Integracja europejska - proces integracji, Plan Marschalla,
   Deklaracja Schumana, Traktat o Europejskiej Wspólnocie
   Węgla i Stali, Traktat ustanawiający Europejską
   Wspólnotę Gospodarczą, Traktat ustanawiający
   Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Jednolity
   Akt Europejski, utworzenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • Polska w Unii Europejskiej - geneza procesu
   integracji, droga Polski do UE, bilans korzyści
   wynikających z wstąpienia do UE..

  Podstaw wiedzy o społeczeństwie:

  • Społeczeństwo - socjologia i pojęcia
   z nią związane, formy społeczeństw,
  • Kultura, media i edukacja - kultura, opinia
   publiczna i massmedia, środki masowego przekazu,
   współczesne spory światopoglądowe, edukacja
   w Polsce, globalizacja,
  • Państwo - definicja, geneza, legitymizacja
   władzy wg Maxa Webera - historyczne
   i współczesne przykłady, ustrój, typy państw
   - podział ze względu na ustrój terytorialny,
   funkcje państwa, systemy rządów, autonomie
   i języki lokalne w Europie,
  • Naród - definicja, naród bez państwa,
   tożsamość narodowa i postawy z nią związane,
   mniejszość narodowa a mniejszość etniczna,
   polityka państw wobec imigrantów i emigrantów,
  • Demokracja - zasady i procedury - geneza, zasady
   współczesnej demokracji, mechanizmy niezbędne
   do funkcjonowania demokracji, współczesna
   demokracja w Polsce i na świecie - problemy i zagrożenia,
  • Instytucje i ruchy społeczne - organizacje
   pozarządowe i pożytku publicznego, organizacje
   międzynarodowe,
  • Terroryzm,
  • Konflikty międzynarodowe po II wojnie
   światowej
   - przyczyny i najważniejsze konflikty,
  • Polityka, ideologie, doktryny i partie polityczne.

   

   

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności