ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 8 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Mariusz Stepaniuk
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  1129
   
  PDF

  EGZAMIN 2016
  APLIKACJA Adwokacka

  Pytania | Odpowiedzi | Tabele

  Przygotuj się do egzaminu wstępnego 2016!

  Najnowsze wydanie to:

  Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz
  z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych
  w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać
  nabytą wiedzę.

  Aplikacja adwokacka wydanie 8. obejmuje m.in. testy z:

  • Prawa konstytucyjnego: Konstytucji RP, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, Najwyższej
   Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Prawa o ustroju sądów powszechnych, Prokuratury, Rzecznika Praw
   Obywatelskich;
  • Prawa cywilnego, konkurencji i ochrony konsumenta: Kodeksu cywilnego, Kodeksu
   postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustaw: o księgach wieczystych i hipotece,
   o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zwalczaniu
   nieuczciwej konkurencji;
  • Prawa handlowego, gospodarczego i ubezpieczeniowego: Kodeksu spółek handlowych, Prawa
   upadłościowego i naprawczego, Prawa wekslowego, Prawa bankowego, Prawa dewizowego, ustaw:
   o swobodzie działalności gospodarczej, o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, O krajowym
   Rejestrze Sądowym;
  • Prawa karnego i prawa wykroczeń: Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu
   wykroczeń, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeksu karnego skarbowego;
  • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: Kodeksu pracy, ustaw: o szczególnych zasadach
   rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, o systemie
   ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
   i macierzyństwa, o świadczeniach rodzinnych;
  • Prawa administracyjnego: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw: o wojewodzie
   i administracji rządowej w województwie, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym,
   o samorządzie województwa, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o samorządowych
   kolegiach odwoławczych, gospodarce nieruchomościami, Prawa o ustroju sądów administracyjnych,
   Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
  • oraz z Prawa budowlanego, Prawa mieszkaniowego, lokalnego i spółdzielczego,
   Prawa o Unii Europejskiej i Prawa o radcach prawnych
   .

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint