ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Ordynacja podatkowa. Komentarz 2013 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Henryk Dzwonkowski
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  1244
   
  PDF

  Niniejsza publikacja stanowi szczegółowy komentarz do Ordynacji podatkowej. W sposób wyczerpujący zostały w niej omówione zagadnienia w zakresie:

  • ogólnego prawa podatkowego,
  • postępowania podatkowego,
  • kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,
  • a także zobowiązań podatkowych.

  Kolejne już, 4. wydanie Komentarza, dzięki kompleksowemu opracowaniu pomoże Czytelnikowi:

  • ułatwić rozumienie wyjątkowo zawiłych kwestii prawa podatkowego,
  • zrozumieć z łatwością istotę konkretnych regulacji i zmian oraz rozwiać wątpliwości interpretacyjne,
  • odkryć istotę organów podatkowych,
  • prawidłowo określić ich charakter prawny,
  • ustalić powiązania wewnętrzne przepisów Ordynacji i jej relacje do innych aktów prawnych

  Najnowsze wydanie komentarza zostało uaktualnione i poszerzone. Poszerzono nie tylko zawartość merytoryczną pod kątem nowych przepisów, ale uwzględniono również najnowsze orzecznictwo sądowe oraz działalność organów administracji (interpretacje indywidualne i ogólne).

  Zmiany obejmują wszystkie nowele ogłoszone od momentu ukazania się poprzedniego wydania,  m.in. zmiany:

  • z 2.3.2012 r., o kontrole dotyczące podatku od wydobycia niektórych kopalin. poszerzyła katalog przypadków, w których nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Ponadto poszerzono katalog podmiotów którym organy podatkowe udostępniają akta niezawierające informacji bankowych. Zmienione przepisy obowiązują od 18.4.2012 r.;
  • wyroku z 17.7.2012 r., który dotyczył art. 70 § 6 pkt 1 w brzmieniu obowiązującym od 1.12003 r. do 31.8.2005 r. Artykuł ten, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 58 ustawy z 12.9.2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 169, poz. 1387 ze zm.), w zakresie, w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym to postępowaniu podatnik nie został poinformowany najpóźniej z upływem terminu wskazanego w art. 70 § 1, jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP.
  • z 16.11.2012 r., która zniosła uznaniowość administracyjną organów podatkowych w zakresie ograniczania poboru zaliczek na podatek; wprowadzono możliwość zabezpieczenia kredytu zwrotem VAT; wprowadzono nowe regulacje dotyczące wydawania zaświadczeń, zniesiono możliwość dokonywania wymiaru uzupełniającego przy zwrocie sprawy organowi pierwszej instancji w toku postępowania odwoławczego. Zmiany weszły w życie 1.1.2013 r.;
  • z 23.11.2012 r., związanej ze zliberalizowaniem rynku usług pocztowych, czyli stworzeniem organom administracji publicznej prawnej możliwości doręczania pism w postępowaniu administracyjnym za pośrednictwem dowolnego operatora publicznego; zmiany te weszły w życie 1.1.2013 r.

  Grono autorskie stanowią doświadczeni praktycy i wybitni znawcy przedmiotu, którzy w precyzyjny i przystępny sposób analizują zagadnienia Ordynacji podatkowej, szczególną uwagę zwracając na najnowsze zmiany.

  Publikacja będzie przydatna nie tylko podatnikom, lecz także pracownikom urzędów skarbowych, urzędów celnych, inspektorom kontroli skarbowej oraz płatnikom, którzy w swojej codziennej pracy stosują przepisy Ordynacji podatkowej. Ponadto komentarz ma służyć także pracownikom organów odwoławczych, sądów administracyjnych, doradcom podatkowym, a także studentom.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności