ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Wieloletnia prognoza finansowa, jako instrument zarządzania finansami lokalnymi (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Piotr Walczak
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  314
   
  PDF

  Od 1.1.2013 r. obowiązuje nowelizacja ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.), która dotyczy, m.in. wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Od 1.2.2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 10.1.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 86). Zmiany wprowadzone powołanymi unormowaniami dotyczą, w szczególności okresu obowiązania WPF, katalogu przedsięwzięć, struktury uchwały w sprawie WPF, jak również sposobu przekazywania uchwał i zarządzeń w sprawie WPF organowi nadzoru, którym są regionalne izby obrachunkowe. Istotnym novum są tabele ujmujące wieloletnią prognozę finansową, jak również przedsięwzięcia, wprowadzone przez Ministra Finansów w powołanym wyżej rozporządzeniu.

  Tabele te w ramach programu Besti@ mają służyć przekazywaniu danych do RIO i Ministerstwa Finansów. Zakres danych wymaganych we wzorze dotyczącym WPF ma w jedną stronę charakter zamknięty, nie można zmniejszać zakresu tych danych, przy czym lista ta została zamknięta w sposób arbitralny. Natomiast, ustawodawca w art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych wyznaczył zakres danych objętych WPF w odmienny sposób. Wątpliwości budzi także drugi z załączników odnoszący się do przedsięwzięć, który de facto nie jest wykazem przedsięwzięć wieloletnich, lecz wykazem wydatków na przedsięwzięcia, co jest bardzo znaczącą różnicą.

  Celem niniejszej książki jest wyjaśnienie wpływu powyżej wspomnianych zmian na sporządzanie WPF  na 2014 r. Dodatkowo w książce przedstawiono poszczególne części uchwały w sprawie  WPF oraz zachodzące między nimi relacje, jak również pokazano prognozę w szerszym kontekście funkcjonowania JST .

  Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej należy sporządzić do 15 listopada 2013 r.. Jest to dokument wieloaspektowy, niezwykle złożony, ogniskujący bardzo wiele zagadnień charakteryzujących gospodarkę finansową JST, a jednym z istotnych jej elementów jest prognoza długu (kwota długu, wskaźniki zadłużenia, sposób spłaty długu). Dług JST jest o tyle ważny, że od 1 stycznia 2014 r. będzie obowiązywał nowy wskaźnik zadłużenia. Należy jednak pamiętać, że na ten wskaźnik mają już wpływ obecnie podejmowane decyzje finansowe i może się zdarzyć, że niektóre JST nie będą mogły uchwalić budżetu na 2014 r. Problemy te obrazuje rzetelnie sporządzona Prognoza Finansowa.

  W związku z licznymi wątpliwościami związanymi ze stosowaniem WPF wydawnictwo C.H. Beck wraz z zespołem autorskim pod redakcją Piotra Walczaka przygotowało książkę: Wieloletnia prognoza finansowa, jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

  W książce tej wyjaśniamy m.in. następujące zagadnienia:

  • Jaki jest charakter prawny WPF i jej moc obowiązująca ?
  • Co oznacza realistyczność WPF ?
  • Jaką rolę pełnią objaśnienia przyjętych w WPF wartości ?
  • Jak obliczać "stary" i nowy wskaźnik zadłużenia?
  • W jaki sposób rozumieć ustawowe wyłączenia ze wskaźników zadłużenia ?
  • Jak dokonywać zmian w WPF?
  • Co jest przedsięwzięciem w rozumieniu WPF?
  • Co oznacza zgodność WPF z uchwałą budżetową ?
  • Jakie dane powinna zawierać informacja o kształtowaniu się WPF ?
  • W jaki sposób zaciągać zobowiązania z tytułu umów wieloletnich ?
  • W jaki sposób orzecznictwo kształtuje praktykę stosowania przepisów dotyczących WPF ?
  • W którym kierunku idą propozycje zmian legislacyjnych w zakresie WPF ?
  • Czy WPF obejmują obowiązujące w JST procedury kontroli zarządczej ?

  W publikacji tej zamieściliśmy wzory:

  • Uchwały w sprawie WPF wraz z załącznikami (wykaz przedsięwzięć wieloletnich itp.),
  • Uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia,
  • Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu, uwzględniającej upoważnienie do zaciągania zobowiązań dłużnych dla organu wykonawczego JST,
  • Zarządzenia wójta gminy sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  • Uchwały w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet JST w zakresie prowadzenia przedsięwzięć określonych w WPF (wraz z załącznikami),
  • Uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
  • Uchwały w sprawie WPF zawierający jedynie informację o kształtowaniu się WPF, w tym o realizacji przedsięwzięcia,

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint