ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 6 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  1732
   
  PDF

  Prawo zobowiązań - część ogólna.
  System Prawa Prywatnego. Tom 6

  jest dopełnieniem zagadnień części ogólnej
  prawa zobowiązań podjętej w tomie 5.

  Aktualny stan prawny

  Drugie wydanie tomu uwzględnia najnowszą literaturę i orzecznictwo.
  Omówiono tu aktualny stan prawny, ale też odniesiono się do jego
  kształtowania w historycznym rozwoju opisywanych instytucji.

  Cechy publikacji:

  • kompleksowe omówienie zagadnień prawa zobowiązań, które w poprzednim wydaniu
   ujęte były w dwóch osobnych pozycjach (w tomie oraz wydanym później suplemencie),
  • omówienie obok prawa krajowego także regulacji unijnych oraz odniesienie się do rozwiązań
   przyjętych w innych krajach
   ,
  • przedstawienie propozycji możliwych rozwiązań legislacyjnych na przyszłość.

  Książka omawia następujące kwestie:

  • odpowiedzialność odszkodowawcza (pojęcie i rodzaje
   szkody, związek przyczynowy, naprawienie szkody, ustalenie
   wysokości odszkodowania),
  • bezpodstawne wzbogacenie (jako źródło zobowiązania,
   brak podstawy wzbogacenia, stan wzbogacenia, roszczenie
   o zwrot, wygaśnięcie obowiązku zwrotu),
  • czyny niedozwolone (m.in. odpowiedzialność za własne
   czyny, odpowiedzialność za cudze czyny: wykonawcę
   powierzonej czynności, małoletniego, niepoczytalnego,
   odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta,
   przedmioty wyrzucone z pomieszczenia),
  • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy
   wykonywaniu władzy publicznej
   (m.in. rodzaje
   odpowiedzialności: za wydanie niezgodnego z prawem aktu
   normatywnego, za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem
   prawomocnym orzeczeniem lub ostateczną decyzją),
  • odpowiedzialność za produkt (źródła prawa
   międzynarodowego i unijnego, odpowiedzialność za produkt
   niebezpieczny, rękojmia, gwarancja, zbieg podstaw
   odpowiedzialności),
  • wykonanie i skutki niewykonania lub nienależytego
   wykonania zobowiązań
   (wykonanie zobowiązań przez
   spełnienie świadczenia, niewykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie
   zobowiązania, roszczenia o spełnienie świadczenia),
  • klauzula rebus sic stantibus (w Kodeksie zobowiązań, w Kodeksie cywilnym do 30.9.1990 r., po 30.9.1990 r.,
   według Zasad Europejskiego Prawa Umów),
  • przelew wierzytelności (przedmiot, umowa, skutki, szczególne przypadki: w celu inkasa,
   w celu zabezpieczenia, w miejsce wykonania, w celu zapłaty, faktoring),
  • przejęcie długu (długi podlegające zwalniającemu przejęciu, umowa przejęcia długu, skutki prawne
   przejęcia, przejęcie długu przyszłego, w zobowiązaniach solidarnych, długu związanego z prowadzeniem
   przedsiębiorstwa, kumulatywne przystąpienie do długu),
  • wygaśnięcie zobowiązań (datio in solutum, potrącenie, odnowienie, złożenie przedmiotu świadczenia
   do depozytu sądowego, zwolnienie z długu),
  • skarga pauliańska (konstrukcja, przesłanki: obiektywna i subiektywne, sankcja czynności dokonanej
   z pokrzywdzeniem wierzyciela, porównanie z innymi instytucjami).

  Uznane grono autorów

  Prezentowany tom pod redakcją prof. UAM dr hab. Adama Olejniczaka jest wynikiem zbiorowego wysiłku
  grona autorów - cenionych specjalistów w swoich dziedzinach, praktyków, a także pracowników uczelni wyższych,
  reprezentujących różne ośrodki naukowe i różne środowiska. Poszczególne rozdziały są owocem wieloletnich studiów
  nad danym zagadnieniem, poprzedzonych licznymi publikacjami.

  Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla:

  Praktyków prawa:
  adwokatów, radców
  prawnych, notariuszy
  oraz sędziów

  Teoretyków prawa

  Aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa konkurencji

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint