ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Prawo bankowe. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Grzegorz Sikorski
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  486
   
  PDF

  Prawo bankowe. Komentarz to praktyczny komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.), który stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu prawa bankowego.

  Ze względu na praktyczny wymiar komentarza, Autor przedstawia także najważniejsze poglądy doktryny oraz odwołuje się do licznego orzecznictwa. Dzięki temu Czytelnik uzyskuje wielowymiarowy i wieloaspektowy pogląd na poszczególne instytucje prawa bankowego oraz ma szansę znaleźć praktyczne rozstrzygnięcia niektórych problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa bankowego.

  Komentarz uwzględnia aktualny stan prawny oraz wszystkie najnowsze nowelizacje ustawy ze wskazaniem istoty zmian i ich znaczenia dla praktyki funkcjonowania sektora bankowego, m.in.:

  • ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2352), która dodaje do katalogu podmiotów, dla których może być prowadzony wspólny rachunek bankowy strony umowy o współpracy w rozumieniu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; rachunek wspólny dla stron umowy o współpracy może być prowadzony wyłącznie w związku z wykonywaniem umowy o współpracy oraz udzielonej koncesji - wejście w życie 1.1.2015 r.
  • ustawę z 24.4.2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 586), która zawiera zmiany definicji: instytucji dominującej w państwie członkowskim, podmiotu dominującego w holdingu finansowym w państwie członkowskim, dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej w państwie członkowskim, unijnej instytucji dominującej, unijnego podmiotu dominującego w holdingu finansowym, unijnej dominującej spółki holdingowej o działalności mieszanej; zmiany dotyczące sprawowania nadzoru skonsolidowanego - wejście w życie 23.5.2014 r.,
  • ustawę z 23.10.2013 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1567), która zmienia terminologię, do ustawy wprowadzono sformułowanie "zdolność kredytowa" - wejście w życie 17.1.2014 r.,
  • ustawę z 6.11.2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1289), zgodnie z którą bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową m.in. na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego - wejście w życie 21.11.2013 r.,
  • ustawę z 12.7.2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1036), która wprowadza modyfikację określeń: "karta płatnicza", "pieniądz elektroniczny", "instytucja finansowa" oraz "instytucja kredytowa" - wejście w życie 7.10.2013 r.,
  • ustawę z 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529), która doprecyzowuje przesłanki zachowania terminu przewidzianego dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie sprzeciwu - wejście w życie 1.1.2013 r.

  W niniejszej publikacji omówione zostały m.in. zagadnienia takie jak:

  • tworzenie i organizacja banków oraz oddziałów i przedstawicielstw banków (banki państwowe, banki spółdzielcze, banki w formie spółek akcyjnych, postępowanie przy tworzeniu banków, szczególny sposób tworzenia banków krajowych przez instytucje kredytowe prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział, przekształcenie banku państwowego w spółkę akcyjną),
  • podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (m.in.: dopuszczalność, zawiadomienie Komisji Nadzoru, utrata zezwolenia, formy działalności, zakres czynności, okresowe sprawozdania, system gwarantowania, informacje),
  • rachunki bankowe (rodzaje, uprawnienia posiadacza, umowa rachunku bankowego, oprocentowanie, ochrona wkładów, rozwiązanie umowy, śmierć posiadacza rachunku),
  • rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków (formy, czek gotówkowy i rozrachunkowy, polecenie przelewu oraz zapłaty, karty płatnicze),
  • kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań (umowa kredytu, zdolność kredytowa, limity koncentracji wierzytelności, konsorcjum bankowe, termin spłaty kredytu, ochrona kredytobiorcy, oprocentowanie, kredyt konsumencki, zakaz uprzywilejowania, zasady udzielenia kredytu, powiadomienie Komisji Nadzoru Bankowego),
  • gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy (zlecenie, wykonanie zobowiązania, regwarancja, rodzaje akredytywy),
  • emisja bankowych papierów wartościowych (obowiązki przed emisją, cel, treść, rodzaje, zakaz kredytowania),
  • szczególne obowiązki i uprawnienia banków (przeniesienie wierzytelności na podmiot emisyjny, rejestr wierzytelności, skonsolidowane oprocentowanie, moc prawna dokumentów bankowych, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, przewłaszczenie na zabezpieczenie, kaucja, tajemnica bankowa, obowiązek ujawnienia i odpowiedzialność, dopuszczalność przetwarzania danych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, prowizje i opłaty),
  • zrzeszanie, łączenie się i podział banków (bankowe izby gospodarcze, umowa zrzeszenia banków, rada zrzeszenia, połączenie banków, nabycie przedsiębiorstwa bankowego, niepodleganie podziałowi, procedura podziału),
  • fundusze własne, kapitał wewnętrzny i gospodarka finansowa banków (fundusze podstawowe i uzupełniające, wymogi kapitałowe, informowanie Komisji Nadzoru, wyłączenie z działalności banku, zgłoszenie zamiaru nabycia akcji, zgoda na wspólne metody statystyczne, gospodarka finansowa oraz rezerwa na ryzyko ogólne),
  • nadzór (bankowy, nad oddziałami instytucji kredytowych, skonsolidowany),
  • postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku (postępowanie naprawcze, likwidacja, przejęcie banku, upadłość banku).

  Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie zasad funkcjonowania systemu bankowego w Polsce oraz wskazanie wpływu przepisów ustawy na prawa i obowiązki organizacji i podmiotów działających w sektorze bankowym.

  Prezentowany komentarz przeznaczony jest głównie dla praktyków, stosujących na co dzień prawo bankowe. W związku z tym Autor starał się przedstawić szerokie spektrum poglądów i opinii na temat instytucji prawa bankowego, jakie zostały zaprezentowane w nauce prawa.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint