ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Postępowanie cywilne w pigułce. Wydanie 3 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Aneta Gacka-Asiewicz
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  335
   
  PDF

  Stan prawny: maj 2015 r.

  W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

  • organizacja i skład sądu,
  • zasady i przesłanki postępowania cywilnego,
  • właściwość sądu - rzeczowa, miejscowa, ogólna, szczególna,
  • wartość przedmiotu sporu,
  • wyłączenie sędziego,
  • prokurator, organizacje pozarządowe, Państwowa Inspekcja Pracy, Rzecznik Konsumentów,
  • strony - zdolność sądową, procesową,
  • współuczestnictwo w sporze i interwencja procesowa,
  • pełnomocnicy procesowi,
  • koszty procesu,
  • postępowanie - pisma procesowe, doręczenia, terminy, posiedzenia sądowe, zawieszenie, mediację, postępowanie pojednawcze, ugodę sądową, rozprawę, postępowanie dowodowe,
  • orzeczenia - wyroki, natychmiastowa wykonalność, wyrok zaoczny, rektyfikację wyroków, nakaz zapłaty, postanowienia sądu, prawomocność,
  • środki odwoławcze - apelacja, nieważność postępowania, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
  • postępowania odrębne - w sprawach małżeńskich, o rozwód i separację, w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi, w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w sprawach z zakresu konkurencji, w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
  • postępowanie nakazowe i upominawcze, elektroniczne postępowanie upominawcze,
  • postępowanie nieprocesowe - z zakresu prawa osobowego,  z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli, zakresu prawa rzeczowego,  zakresu prawa spadkowego,
  • postępowanie rejestrowe, zabezpieczające i egzekucyjne,
  • sąd polubowny - zapis na sąd polubowny, właściwość, postępowanie, wyrok, skarga o uchylenie wyroku.

  Wydanie trzecie zostało wzbogacone o pytania otwarte, wraz z odpowiedziami, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do egzaminu lub kolokwium.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint