ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Procedury tworzenia aktów prawnych (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Jacek Krawczyk
  Okładka książki/ebooka Procedury tworzenia aktów prawnych

  Okładka książki Procedury tworzenia aktów prawnych

  Okładka książki Procedury tworzenia aktów prawnych

  Okładka książki Procedury tworzenia aktów prawnych

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  535
   
  PDF

  W dniu  1.1.2014 r. wejdzie w życie nowy Regulamin pracy Rady Ministrów. Wprowadza on nową systematykę porządkująca treść przepisów dotyczących działania Rady Ministrów. Jasno opisuje poszczególne procedury. Włącza do regulacji Regulaminu etap prac w ramach stałego Komitetu Rady Ministrów. Reguluje procedury uzgodnień w kierunku ich usprawnienia, ze szczególnym uwzględnieniem uzgodnień z partnerami społecznymi

  Regulamin ten ma zatem ogromy wpływ w zakresie tworzenia prawa w Polsce.

  W związku z tym Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało wraz wiceprezesem Rządowego Centrum Legislacji książkę: Procedury tworzenia aktów prawnych

  Książka "Procedury tworzenia aktów prawnych" jest pierwszą na rynku wydawniczym publikacją, która wszechstronnie i kompleksowo przedstawia szeroko rozumianą procedurę tworzenia oraz ustanawiania prawa w Polsce. Obejmuje ona procedury tworzenia i ustanawiania prawa zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, w szczególności procedury tworzenia i uchwalania ustaw, rozporządzeń i aktów prawa wewnętrznego (uchwał i zarządzeń) oraz aktów prawa miejscowego (uchwał, zarządzeń i rozporządzeń wojewody), a także umów międzynarodowych.

  W ramach prezentowanej publikacji omówione zostały także zasady ogłaszania aktów prawnych, tworzenia tekstów jednolitych, jak i kwestie dotyczące konsultacji społecznych i lobbingu, immanentnie związane z procesem stanowienia prawa.

  Nie ulega wątpliwości, że pozycja ta powinna znaleźć się w bibliotece każdego prawnika, a prawnika - legislatora w szczególności. To również cenna pozycja dla wszystkich merytorycznych pracowników urzędów administracji rządowej oraz samorządowej - zarówno tych, którzy opracowują projekty aktów, jak i uczestniczących w procesie ich uzgadniania i zatwierdzania.

  Książka ta jest szczególnie ważna dla jednostek samorządu terytorialnego. Publikacja ta dla tej grupy odbiorców odpowiada na następujące pytania:

  • Jaki jest prawidłowy tryb podejmowania przez organ stanowiący JST uchwał zawierających przepisy prawa miejscowego?
  • Jakie uchwały należy uznać za akty prawa miejscowego? - przedstawiamy zestawienie podstaw prawnych, które nie są kwestionowane przez organy nadzoru.
  • Jak działają systemy informatyczne do tworzenia i zarządzania aktami prawnymi?
  • Jakie są zasady ogłaszania aktów normatywnych oraz wydawania dzienników urzędowych w postaci elektronicznej?
  • W jaki sposób należy prowadzić i udostępniać zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez JST?
  • Jak powinna być zbudowana elektroniczna metryka aktu prawnego?
  • Jakie dokumenty, oprócz aktów prawa miejscowego, należy zamieścić w elektronicznym zbiorze aktów prawa miejscowego?
  • Jakie są zasady ogłaszania i publikacji tekstów jednolitych aktów prawa miejscowego JST? - uwagi praktyczne.
  • Jakie są zasady tworzenia aktów zmieniających, z wykorzystaniem aktów w postaci strukturalnej w XML oraz "bazy aktów własnych" jako "bezpiecznego repozytorium dokumentów"?

  W zakresie Ministerstw i urzędów centralnych ta książka pokazuje:

  • Jaka jest modelowa procedura stanowienia aktów prawnych?
  • Jaka są podmioty uprawnione do wydawania aktów prawa wewnętrznego?
  • Jak przebiega proces stanowienia aktów wewnętrznych?
  • Jak przebiega procedura w zakresie konsultowania aktów prawnych z organizacji pozarządowymi?

  Książkę tą można również potraktować narzędziowo. Przedstawiamy w niej:

  1. Zestawienie podstaw prawnych do wydawania aktów prawa miejscowego w zakresie: prawa podatkowego; zachowania porządku i czystości, w tym gospodarowania odpadami; gospodarowania majątkiem; oświaty, sportu i ochrony środowiska; prowadzenia gospodarki finansowej i przestrzennej; dróg publicznych; wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi; ochrony przeciwpożarowej; ochrony i gospodarowania wodami; gospodarki komunalnej; ochrony przyrody; ochrony zabytków;
  2. Schemat powiązań elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego z BIP oraz wojewódzkim dziennikiem urzędowym
  3. Schemat tworzenia aktów zmieniających
  4. Schemat procesu legislacyjnego
  5. Schemat rządowego procesu legislacyjnego projektu ustawy
  6. Uchwałę w sprawie ogłaszania jednolitego tekstu uchwały

  Waga procedur tworzenia aktów prawnych była wielokrotnie przedmiotem wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdzał m.in.:

  1. zarzuty proceduralne badane są przez TK w pierwszej kolejności. Jeśli doprowadzą one do wniosku, że przepis został uchwalony z naruszeniem trybu określonego w Konstytucji i ustawach, staje się to wystarczającą przesłanką do uznania jego niekonstytucyjności i nie ma podstaw, by orzekać o merytorycznych treściach w nim zawartych;
  2. we wszystkich wypadkach, gdy prawo wymaga zasięgnięcia opinii podmiotów zewnętrznych, brak takiej opinii można uważać za poważne naruszenie trybu postępowania.

   

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności