ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Uleczyć traumę. 12- stopniowy program wychodzenia z traumy (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Ocena:
  6.0/6  Opinie: 1
  Stron:
  128
  2w1 w pakiecie:
  ePub
  Mobi

  Ebook

  24,99 zł 23%
  19,24 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Jak skorzystać z naturalnej mądrości ciała, aby wyzwolić się z traumy?

  Badania pokazują, że ocaleni z wypadków, katastrof, osoby które przeżyły uraz w dzieciństwie często przez całe życie cierpią z powodu lęku, depresji, niewyjaśnionych objawów bólowych, zmęczenia czy szkodliwych wzorców zachowań. Dziś klienci i profesjonaliści zarówno w dziedzinie ciała jak i psychiki zwracają się ku przełomowym metodom Petera A. Levina. Ten wybitny amerykański psycholog od 50 lat zajmuje się stresem i traumą odwołując się do mądrości ciała. Posiada doktoraty z biofizyki medycznej i psychologii, był konsultantem do spraw stresu w NASA. Autor książki Uleczyć traumę przekonuje, że musimy wykorzystywać wrodzone zdolności do samouzdrowienia: wewnętrzną zdolność do samoregulacji w stanach nadmiernego pobudzenia i zbyt intensywnych emocji. Levin jest zdania, że każdy z nas posiada naturalne sposoby, które pozwalają uwolnić się od traumy, pomaga je odkryć i dobrze wykorzystać. Nasza przeszłość nie musi definiować całego życia, można się z niej wyzwolić.

  (…) Wiele z dłu­go­ter­mi­no­wych skut­ków traumy uznaje się w psy­chia­trii za nie­ule­czalną cho­robę, którą tylko w nie­wiel­kim stop­niu można kon­tro­lo­wać za pomocą leków lub poprzez ste­ro­wa­nie zacho­wa­niem pacjenta. Nie zga­dzam się z tym. Cho­ciaż poda­wa­nie leków może cza­sami być pomocne, są one – ze swej istoty – nie­sku­teczne.

  Pra­cu­jąc z traumą ponad trzy­dzie­ści lat, dosze­dłem do wnio­sku, że czło­wiek przy­cho­dzi na świat z wro­dzoną zdol­no­ścią do prze­zwy­cię­że­nia traumy. Wie­rzę nie tylko, że trauma jest ule­czalna, ale że pro­ces lecze­nia może być kata­li­za­to­rem głę­bo­kiego prze­bu­dze­nia – bramą wio­dącą do auten­tycz­nej trans­for­ma­cji emo­cjo­nal­nej i ducho­wej. Nie mam wąt­pli­wo­ści, że jako jed­nostki, rodziny, spo­łecz­no­ści, a nawet narody potra­fimy nauczyć się, jak leczyć traumę i jak zapo­bie­gać więk­szo­ści szkód przez nią wyrzą­dza­nych. Czyniąc tak, zwięk­szymy naszą zdol­ność do urze­czy­wist­nie­nia zarówno naszych indy­wi­du­al­nych, jak też zbio­ro­wych pla­nów i marzeń (...)

  Fragment książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint