ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Młodość i inne opowiadania (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Młodość i inne opowiadania

  Okładka książki Młodość i inne opowiadania

  Okładka książki Młodość i inne opowiadania

  Okładka książki Młodość i inne opowiadania

  Wydawnictwo:
  Wolne Lektury
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  145
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Ebook

  3,49 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Przed­mo­wa au­to­ra Mo­jej żo­nie ... Lecz ka­rzeł od­rzekł: nie; wszyst­ko, co ludz­kie,  droż­sze mi jest od bo­gactw ca­łe­go świa­ta   Baj­ki Grim­ma Trzy opo­wie­ści za­war­te w tej książ­ce nie ma­ją pre­ten­sji do jed­no­ści ar­ty­stycz­ne­go ce­lu. Je­dy­ną łą­czą­cą je wię­zią jest czas ich po­wsta­nia. Na­le­żą do okre­su na­stę­pu­ją­ce­go bez­po­śred­nio po wy­da­niu Mu­rzy­na z za­ło­gi ,,Nar­cy­za", a po­prze­dza­ją­ce­go pierw­szy po­mysł No­stro­mo, dwóch ksią­żek, któ­re, jak mi się zda­je, wy­od­ręb­nia­ją się wśród ca­ło­ści me­go dzie­ła. Jest to za­ra­zem okres mo­jej współ­pra­cy z ,,Blac­kwo­od>>s Ma­ga­zi­ne", okres, w któ­rym do­mi­nu­je Lord Jim; owe cza­sy wią­żą się w mej wdzięcz­nej pa­mię­ci z krze­pią­cą, uczyn­ną do­bro­cią nie­ży­ją­ce­go już Wil­lia­ma Blac­kwo­oda. Mło­dość nie by­ła pierw­szą pra­cą, ja­ką da­łem do ,,Blac­kwo­od>>s Ma­ga­zi­ne". By­ła już dru­gą. Ale w tej no­we­li po­ja­wia się na świe­cie po raz pierw­szy czło­wiek na­zwi­skiem Mar­low, z któ­rym mo­je sto­sun­ki za­cie­śni­ły się bar­dzo z bie­giem lat. Po­cho­dze­nie te­go dżen­tel­me­na (o ile wiem, nikt ni­g­dy nie wąt­pił o je­go dżen­tel­meń­stwie) by­ło przed­mio­tem pew­nych li­te­rac­kich do­my­słów przy­ja­znej na­tu­ry, co mi­ło mi stwier­dzić. Zda­wa­ło­by się, że mo­ja oso­ba jest po­wo­ła­na, by rzu­cić świa­tło na ową kwe­stię, ale mó­wiąc szcze­rze, nie uwa­żam te­go wca­le za ta­kie ła­twe. Przy­jem­nie mi wspo­mnieć, że nikt ni­g­dy nie po­są­dził Mar­lo­wa o szal­bier­cze za­mia­ry ani nie uwa­żał go za szar­la­ta­na; po­za tym jed­nak lu­dzie po­ma­wia­li go o naj­prze­róż­niej­sze rze­czy; przy­pusz­cza­no, że jest zręcz­nym pa­ra­wa­nem, zwy­kłym pre­tek­stem, czy­imś so­bo­wtó­rem, opie­kuń­czym du­chem, pod­szep­tu­ją­cym ,,de­mo­nem". [...]

  Joseph Conrad
  Ur. 3 grudnia 1857 w Berdyczowie Zm. 3 sierpnia 1924 w Bishopsbourne k. Canterbury Najważniejsze dzieła: Lord Jim (1900), Nostromo (1904), W oczach Zachodu (1911), Gra losu (1913), Smuga cienia (1917), Jądro ciemności (1902) Właśc. Józef Teodor Konrad Korzeniowski, ang. pisarz polskiego pochodzenia; pseudonim artystyczny utworzył od dwóch ze swych imion. Syn literata Apolla Korzeniowskiego zaangażowanego w przygotowania do powstania styczniowego, jako małe dziecko towarzyszył rodzicom skazanym w 1862 r. na zesłanie do Wołogdy; oboje zmarli na gruźlicę osierocając go wcześnie. Mając 17 lat młody Korzeniowski związał swoje życie zawodowe z morzem, początkowo pracując na statkach francuskich. W tym okresie był zamieszany w przemyt broni, popadł w długi i podjął nieudaną próbę samobójczą. Jako poddany rosyjski, od 1878 r. przebywający za granicą nielegalnie, nie mógł służyć w marynarce we Francji, za to w Anglii zatrudniono go bez trudności (od też tego momentu zaczął uczyć się angielskiego). W 1886 r. uzyskał stopień kapitana i otrzymał obywatelstwo brytyjskie. Po zrezygnowaniu ze służby w 1894 r. zajął się ratowaniem zdrowia i pracą pisarską (debiutancka powieść Szaleństwo Almayera ukazała się w 1895 r.), wkrótce też ożenił się. W jego prozie pewne motywy i problemy właściwe epoce romantyzmu (np. honor, figura samotnika, idea bezwzględnej wierności samemu sobie) łączą się z etyką i ideami pozytywistycznymi (etos pracy), przy czym Conrad wykorzystuję estetykę symbolizmu oraz impresjonizmu. Najistotniejszy temat jego prozy to kwestia zachowania jednostki wobec zagrożenia własnego oraz współtowarzyszy niedoli, społeczne poglądy pisarza określa termin ,,etyka conradowska". Większość polskich przekładów jest dziełem kuzynki pisarza, Anieli Zagórskiej.

  Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint