ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Człowiek. Biografia

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Ocena:
  5.0/6  Opinie: 2
  Stron:
  416
  2w1 w pakiecie:
  ePub
  Mobi

  Ebook

  59,90 zł 23%
  46,08 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Czytaj fragment

  W jaki sposób staliśmy się tym, czym jesteśmy?

  Jak to możliwe, że jedna z wielu małp przeszła tak niezwykłą drogę by stać się człowiekiem. Od tropikalnych lasów Afryki, aż po współczesne globalne społeczeństwo informacyjne. Dlaczego ze wszystkich hominidów to właśnie homo sapiens opanował całą ziemię? Profesor Robin Dunbar jest jednym z najsłynniejszych psychologów ewolucyjnych w Wielkiej Brytanii. W książce Człowiek. Biografia łączy ze sobą naukową precyzję i wielki talent narratorski autora, dzięki czemu przedstawiona w niej opowieść jest nie tylko wiarygodna, ale przede wszystkim fascynująca i pobudzająca do myślenia. Idealna pozycja dla wszystkich pragnących poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny ewolucji człowieka. Człowiek. Biografia przedstawia epokę „przed historią” – najbardziej tajemniczy, ale przy tym kluczowy fragment opowieści o człowieku.

  (…) Histo­ria ewo­lu­cji czło­wie­ka fa­scy­nu­je nas jak żad­na inna: zda­je­my się po­sia­dać nie­da­ją­cą się za­spo­ko­ić cie­ka­wość tego, kim je­ste­śmy i skąd po­cho­dzi­my. Tra­dy­cyj­nie, hi­sto­rię tę opo­wia­da się za­wsze, od­wo­łu­jąc się nie­ustan­nie do „ko­ści i ka­mie­ni”, któ­re skła­da­ją się na za­pis ar­che­olo­gicz­ny. Nie bez przy­czy­ny. Zwy­kle tyl­ko one mogą nam do­star­czyć po­czu­cia pew­no­ści. W cią­gu ostat­nie­go pół­wie­cza ar­che­olo­go­wie nie­chęt­nie od­da­la­li się od sfe­ry „twar­dych do­wo­dów”, nie chcąc być oskar­żo­ny­mi o od­da­wa­nie się spe­ku­la­cjom. A prze­cież „ko­ści i ka­mie­nie” wy­ty­cza­ją za­le­d­wie pe­ry­fe­ria fak­tycz­ne­go te­ry­to­rium, na któ­rym od­by­ła się ewo­lu­cja czło­wie­ka, czy­li ob­sza­ru zło­żo­nych prze­mian spo­łecz­nych i umy­sło­wych, któ­re, stop­nio­wo i nie­pew­nie, dały po­czą­tek współ­cze­snym lu­dziom. To wła­śnie tu­taj ro­dzą się na­praw­dę wiel­kie py­ta­nia: Co to zna­czy „być czło­wie­kiem” (w prze­ci­wień­stwie do by­cia le­d­wie mał­pą człe­ko­kształt­ną)? I w jaki spo­sób sta­li­śmy się tym, kim je­ste­śmy? (…) 

                                                                                            Fragment książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint