ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Róża świata (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Róża świata

  Okładka książki Róża świata

  Okładka książki Róża świata

  Okładka książki Róża świata

  Wydawnictwo:
  Wolne Lektury
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  3
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Ebook

  3,49 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Ró­ża świa­ta A to jest ró­ża świa­ta, w któ­rej dnie spo­czy­wam,  któ­rej płat­ki przej­rzy­ste jak stro­ni­ce cza­su  On ob­ra­ca po­wo­li. Jak list­ki atła­su  zwie­rząt cie­płe ję­zy­ki na cie­le i grzy­wa  wia­tru po­wie­wa lek­ko. W mro­ku wiel­kie zwie­rzę  prze­cią­ga się, by pręż­ność swą do mnie przy­bli­żyć,  i ptak wy­so­ko śpie­wa, aby nie­bo zni­żyć  i aby się tym bliż­sze sta­ły chmu­ry zie­mi,  spa­dły z nie­ba mórz kro­ple w mlecz­ne cia­ła do­lin  i tak ob­ło­ki chło­nąc le­żą mię­dzy nie­mi,  że krok, a po­czuć moż­na Bo­ga wiel­ką dłoń.    Był ta­ki czas. On wte­dy wśród wło­sów świe­tli­stych  na nie­bie się uka­zał ciem­no­ściom ogrom­nym  i z mro­ku do­był to­ny, a z to­nów naj­czyst­sze  imię czło­wie­cze rzeź­bił. Wte­dy nie­przy­tom­ny,  na po­do­bień­stwo je­go, choć z ciem­no­ści rdze­nia,  sta­nął czło­wiek nie­śmia­ły na pro­gu stwo­rze­nia.  I nim mu się mgła­wi­ce w oczach, jak w je­zio­rze  zło­te kro­ple, usta­ły -- Bóg mu ró­żę po­dał.  I za­mknę­ło się nie­bo jak zmarsz­czo­na wo­da,  i za­ci­snął krąg ró­ży lo­tem -- ci­szy orzeł.    Więc cóż? Spa­lo­ne płat­ki zda się wiatr ob­ra­ca,  no­cą skrzy­piąc bo­le­śnie. Ty­le grze­chu by­ło  w tym cie­le, że wraz z so­bą i świa­tłość spa­li­ło,  i kar­ty prze­zro­czy­ste w spo­pie­la­ły ob­raz  bo­żych na­tchnień za­mie­nia. [...]

  Krzysztof Kamil Baczyński
  Ur. 22 stycznia 1921 r. w Warszawie Zm. 4 sierpnia 1944 r. w Warszawie Najważniejsze dzieła: Pokolenie, Historia, Bez imienia, Dwie miłości, Z głową na karabinie Poeta, rysownik. Twórczość poetycką rozpoczął już jako uczeń gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie w 1939 r. zdał maturę. Związany ze środowiskiem młodzieży lewicowej, m.in. z organizacją Spartakus działającą półlegalnie w szkołach średnich. W czasie okupacji niemieckiej zbliżył się do ugrupowań socjalistycznych, wydających podziemne pisma ?Płomienie? i ?Droga?. Od 1943 r. uczestniczył w tajnych kompletach polonistycznych, w tymże roku wstąpił do Harcerskich Grup Szturmowych, które stały się zalążkiem batalionu AK ?Zośka? oraz ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych rezerwy. Uczestnik powstania warszawskiego; poległ w walce przy Placu Teatralnym (Pałac Blanka); w parę tygodni później zginęła w powstaniu żona poety Barbara, którą poślubił w 1942 r. Nie licząc dwóch zbiorków odbitych na hektografie w 7 egzemplarzach w 1940 r. i kilku wierszy w antologiach Pieśń niepodległa i Słowo prawdziwe, zdążył ogłosić, pod pseudonimem Jan Bugaj, dwa konspiracyjne zbiory: Wiersze wybrane (1942) i Arkusz poetycki (1944) wydane nakładem ?Drogi?.

  Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności