ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Metodyka pracy adwokata w sprawach karnych (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Stefan Jaworski
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  369
  2w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub

  Metodyka pracy adwokata w sprawach karnych to publikacja podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata jako profesjonalnego obrońcy oraz pełnomocnika, a także oskarżyciela posiłkowego.

  I Część niniejszej publikacji to praktyczny komentarz zawierający wskazówki dotyczące przygotowywania się adwokata do rozprawy oraz podejmowanej taktyki procesowej. Wszelkie uwagi na temat pracy adwokata przedstawione zostały w sposób praktyczny ze wskazaniem czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych, w toku prowadzenia spraw karnych. Ponadto część ta zawiera liczne odesłania do II części publikacji - do poszczególnych wzorów pism procesowych.

  Niezwykle funkcjonalnym atutem publikacji jest przegląd orzecznictwa, który znajduje się na końcu każdego rozdziału - są to najistotniejsze orzeczenia, mające dużą doniosłość dla praktyki adwokackiej.

  W niniejszej publikacji omówione zostały takie zagadnienia jak:

  • adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego, subsydiarny akt oskarżenia;
  • prawne aspekty obrony i występowania w charakterze obrońcy w sprawie karnej; wpis na listę adwokatów;
  • powstanie i ustanie stosunku obrony, a także jej odmowa;
  • obowiązki obrońcy w postępowaniu przygotowawczym oraz w trakcie stosowania środków zapobiegawczych;
  • klauzula "ściśle tajne";
  • warunkowe umorzenie postępowania karnego;
  • udział w czynnościach po zamknięciu postępowania przygotowawczego, a przed rozpoczęciem przewodu sądowego przed sądem pierwszej instancji;
  • udział obrońcy w rozprawie głównej (tj.: przesłuchanie oskarżonych, świadków i biegłych, a także eksperyment procesowy);
  • udział obrońcy w postępowaniu apelacyjnym przed sądem II instancji oraz w postępowaniu kasacyjnym;
  • wznowienie postępowania karnego;
  • udział obrońcy w postępowaniu wykonawczym; warunkowe przedterminowe zwolnienie.

  II Część publikacji to niezwykle praktyczny element tej publikacji a mianowicie wzory poszczególnych pism procesowych, do których Czytelnik znajdzie odesłania w części I - praktycznym komentarzu.

  W publikacji zostały zamieszczone następujące wzory pism procesowych:

  • zgłoszenie obrońcy,
  • upoważnienie do obrony nieograniczonej,
  • upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela prywatnego,
  • upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela posiłkowego,
  • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,
  • zażalenie na zatrzymanie,
  • wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania względnie o zmianę środka zapobiegawczego,
  • wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego,
  • wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania,
  • wniosek o wydanie opinii o oskarżonym za okres tymczasowego aresztowania,
  • wniosek dowodowy,
  • wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie w celu warunkowego umorzenia postępowania,
  • subsydiarny akt oskarżenia,
  • odpowiedź na akt oskarżenia wraz z wnioskami dowodowymi,
  • wniosek o zwrot sprawy do prokuratury,
  • wniosek o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego,
  • zażalenie na zarządzenie Prokuratury Apelacyjnej dot. obrazy przepisów postępowania polegające na tym, że nie ma żadnego uzasadnienia formalnego dla udostępnienia obrońcy treści wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania,
  • zażalenie na postanowienie dot. błędu w ustaleniach faktycznych,
  • zażalenie na postanowienie dot. obrazy przepisów postępowania poprzez bezpodstawną odmowę udostępnienia wniosku Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego,
  • wniosek o sporządzenie uzasadnienia,
  • wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie,
  • apelacja,
  • odpowiedź na apelację karną,
  • zażalenie na postanowienie dot. błędu w ustaleniach faktycznych,
  • skarga kasacyjna od wyroku SO z powodu przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego,
  • wniosek o wznowienie postępowania,
  • wniosek o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia.

  Prezentowana publikacja jest skierowana przede wszystkim do młodych adeptów zawodu prawniczego - adwokatów, którzy na jej podstawie mogą uporządkować posiadaną przez siebie wiedzę, zrewidować poglądy na stosowane przez siebie techniki pracy i reprezentacji klientów. Jest to także pozycja bardzo przydatna dla aplikantów adwokackich, którzy przed praktycznym wykonywaniem przyszłego zawodu powinni zdobyć wiedzę na temat charakteru podejmowanej działalności, a także sporządzania poszczególnych pism procesowych w sprawach karnych i zagadnień ogólnych dotyczących reprezentacji klienta na sali sądowej.

  Publikacja ta skierowana jest także do radców prawnych i aplikantów radcowskich w związku z ich rolą pełnomocnika oraz oskarżyciela posiłkowego, a także przygotowaniem ich do pełnienia roli obrońcy w postępowaniu karnym. Będzie również przydatna dla stron i innych uczestników postępowania karnego.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności