ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do artykułów 1-729 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  2275
  2w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub

  Nowa seria Komentarze Kompaktowe to:

  • Praktyczne opracowanie tematu.
  • Prosty i przejrzysty przekaz często bardzo skomplikowanych instytucji i zagadnień.
  • Syntetyczna doskonałość oraz kompaktowość z jednej strony, z drugiej zaś wyczerpujące odpowiedzi na zawiłe pytania i rozwiązanie konkretnych problemów.
  • Precyzyjna nawigacja wewnętrzna.
  • Autorzy praktycy.
  • Dostęp do aktów prawnych on-line Systemu Informacji Prawnej Legalis.

  Komentarz umożliwia zrozumienie zasad rządzących postępowaniem w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach cywilnych.

  Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.:

  • przepisów ogólnych dot. postępowania cywilnego,
  • właściwości sądu,
  • wyłączenia sędziego,
  • stron w postępowaniu sądowym,
  • kosztów procesowych,
  • terminów w postępowaniu cywilnym,
  • mediacji i postępowania pojednawczego,
  • dowodów,
  • środków odwoławczych,
  • postępowań odrębnych,
  • postępowania nieprocesowego.

  Ponadto Czytelnik może zapoznać się z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

  Nowelę z 16.9.2011 r., która m.in. uchyla przepisy o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych; ogranicza możliwość składania pism przygotowawczych poprzez umożliwienie przewodniczącemu oznaczenia porządku ich składania, terminu, w którym należy je złożyć i okoliczności, które mają być wyjaśnione; umożliwia wniesienie zażalenia do SN na orzeczenie sądu II instancji uchylające wyrok sądu I instancji i przekazujące sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania; łagodzi rygory wobec wniosku o udzielenie zabezpieczenia niespełniającego wymogów formalnych; rezygnuje z nowacyjnego zabezpieczenia niektórych roszczeń pieniężnych wynikających z praw własności intelektualnej; uzależnia wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia od złożenia przez uprawnionego kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiązanego powstałych w wyniku tego wykonania; ograniczenie; usunęła z katalogu tytułów egzekucyjnych wyroku sądu polubownego oraz ugody zawartej przed mediatorem; wprowadza nowe sposoby zabezpieczenia w postępowaniu egzekucyjnym przez możliwość dokonania wpłaty na oprocentowany rachunek bankowy lub w papierach wartościowych czy zmienia stawki grzywien wymierzanych przez organy egzekucyjne; zmiany weszły w życie 3.5.2012 r.

  Nowelę z 13.7.2012 r., która zmienia krąg podmiotów, od decyzji których można wnieść odwołanie do sądu właściwego miejscowo; zmiana weszła w życie 8.9.2012 r.

  Nowelę z 23.11.2012 r., która liberalizuje rynek usług pocztowych, czyli stwarza prawną możliwość doręczania pism za pośrednictwem dowolnego operatora publicznego; zmiany te weszły w życie 1.1.2013 r.

  Nowelę z 22.3.2013 r. (Druk sejmowy Nr 988), która dotyczy m.in. postępowania elektronicznego oraz treści pisma procesowego.

  Autorzy, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w wykładni i stosowaniu tych przepisów, udzielają wielu teoretycznych oraz praktycznych wskazówek co do możliwości i dopuszczalności konkretnych rozwiązań prawnoprocesowych.

  Publikacje stanowi niezbędne narzędzie pracy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości - sędziów i prokuratorów oraz pełnomocników procesowych - adwokatów, radców prawnych, a także dla notariuszy, komorników sądowych oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint