ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Egzaminy. Aplikacje 2014 radcowska i adwokacka. Tom 3 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Aneta Flisek
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  669
   
  PDF

  Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacja, zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki.

  Stan prawny: 15 października 2013 r.

  Tom III:

  • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi
  • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejska
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  • Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
  • Ustawa o Sadzie Najwyższym
  • Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
  • Prawo o ustroju sadów powszechnych
  • Prawo o ustroju sadów administracyjnych
  • Ustawa o prokuraturze
  • Prawo o adwokaturze
  • Kodeks Etyki Adwokackiej
  • Rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sadami administracyjnymi
  • Rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sadowych w sprawach cywilnych
  • Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
  • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sadowym
  • Ustawa o samorządzie gminnym
  • Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • Ustawa o samorządzie powiatowym
  • Ustawa o samorządzie województwa
  • Prawo ochrony środowiska
  • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • Ustawa o radcach prawnych
  • Kodeks Etyki Radcy Prawnego
  • Ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej
  • Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
  • Ustawa o Trybunale Stanu
  • Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  • Ustawa o świadczeniach rodzinnych

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności