ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Bezskuteczność czynności prawnej (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Maciej Gutowski
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  486
  2w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub

  Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki bezskuteczności czynności cywilnoprawnych, należącej do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego.

  Publikacja w rozdziale I prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień terminologicznych dotyczących czynności prawnych, oświadczeń woli oraz bezskuteczności w ogólności. Autor wskazuje w nim typologie wadliwości oraz wyróżnia czynności prawne bezskuteczne, wadliwe, wzruszalne i nieważne.

  Kolejny, II rozdział poświęcony jest bezskuteczności względnej. Szczegółowo przedstawiona została:

  • instytucja skargi paulińskiej, ze wskazaniem na przesłanki przedmiotowe, podmiotowe, mechanizm zaskarżania czynności prawnych oraz wynikające z tego konsekwencje prawne i faktyczne,
  • zagadnienie bezskuteczności względnej w oparciu o art. 59 KC (ius ad rem),
  • bezskuteczność umowy dożywocia, a także
  • bezskuteczność w Prawie upadłościowym i naprawczym.

  Rozdział III omawia instytucję bezskuteczności zawieszonej, analizowanej na gruncie KC i KSH, ze szczególnym uwzględnieniem czynności dokonanych bez zgody przedstawiciela ustawowego lub dokonanych przez rzekomego pełnomocnika.

  Bezskuteczność sensu stricto jest tematem przewodnim IV rozdziału prezentowanej publikacji. Zawiera analizę konkretnych przypadków bezskuteczności czynności, m.in.:

  • w zakresie prawa pierwokupu,
  • przyrzeczenia publicznego,
  • rękojmi,
  • klauzul abuzywnych.

  Kolejny rozdział stanowi rozważania nad charakterem sankcji bezskuteczności, mechanizmem jej uruchomienia, problematyką zbiegu roszczeń oraz nad problemami wyłaniającymi się na styku płaszczyzn: materialnoprawnej i procesowej. W rozdziale tym przedstawiono także katalog roszczeń związanych z bezskutecznością.

  W rozdziale VI omówiono sankcję bezskuteczności na tle innych sankcji wadliwości czynności prawnych oraz zagadnienia konwersji i konwalidacji czynności bezskutecznych.

  Rozdział VII zawiera podsumowanie wywodów zawartych w publikacji oraz wnioski de lege ferenda.

  Opracowanie stanowi całościowe i wyczerpujące omówienie problematyki bezskuteczności czynności prawnych, dlatego też stanowi pozycję przydatną dla praktyków, w szczególności sędziów, radców prawnych i adwokatów, aplikantów oraz osób zawodowo związanych z prawem i administracją publiczną.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint