Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  1224
   
  PDF

  Komentarz do ustawy o finansach publicznych stanowi obszerne i wyczerpujące omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących m.in.:

  1)   zakresu i zasad działania oraz organizacji jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;

  2)   zakresu i zasad działania agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych;

  3)   zasad funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej;

  4)   zasad i trybu kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem;

  5)   zasad zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne;

  6)   zasad i trybu opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;

  7)   zasad i trybu opracowywania oraz uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego;

  8)   zasad i trybu sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym;

  9)   zakresu i szczegółowości oraz zasad i trybu planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

  10)  szczególnych zasad rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujących w sektorze finansów publicznych;

  11)  zasad gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;

  12)  zasad kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

   

  Wydanie 1 poprawione zawiera uzupełnienie w zakresie powoływanej literatury.

   

  Ponadto komentarz zawiera bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny - zarówno starszych, jak i tych najnowszych. Doskonałe  grono autorskie gwarantuje zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i praktyczny prezentowanych omówień.

  Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 15.12.2011 r., w tym zawiera nowelizacje ustawy o finansach publicznych wchodzące w życie 1.1.2012 r. oraz 11.2.2012 r.

   

  Selling ebookpoint.pl

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności