ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Świadczenia rodzinne. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  432
   
  PDF

  Komentarz w sposób wyczerpujący analizuje poszczególne instytucje ustawy o świadczeniach rodzinnych, zarówno materialnoprawne, jak i z zakresu postępowania administracyjnego. Obszerne wywody obejmują zagadnienia związane z :

  • ustalaniem praw do świadczeń rodzinnych,
  • wysokością świadczeń,
  • okresem przysługiwania,
  • wypłatą świadczeń, ich utratą oraz wygaśnięciem.

  W ramach zagadnień procesowych przeprowadzono wykładnię unormowań regulujących: wszczęcie postępowania administracyjnego oraz inicjatywę dowodową i postępowanie wyjaśniające z uwzględnieniem dowodu z wywiadu rodzinnego.

  W komentarzu szczególną uwagę poświęcono nadzwyczajnym postępowaniom charakterystycznym dla tej regulacji:

  • pozakodeksowemu postępowaniu w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji pozytywnej bez zgody strony,
  • postępowaniu w sprawie sprostowania błędu w decyzji odmownej,
  • postępowaniu w sprawie uznania świadczenia rodzinnego za nienależnie pobrane.

  Kolejne - 4. wydanie komentarza uwzględnia tekst jednolity oraz najnowsze zmiany dotyczące:

  • zmiany z ustawy z 4.4.2014 r. dotyczące ustalenia i wypłaty zasiłków oraz
  • ustawy z 30.4.2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
  • wymiany danych w zakresie świadczeń rodzinnych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego, za pośrednictwem punktu kontaktowego utworzonego przez Ministra Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
  • przysługiwania świadczeń rodzinnych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z wykonywaniem pracy na terytorium Polski w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwo członkowskie UE oraz zamiaru wykonywania pracy, prowadzenia działalności lub studiowania na terytorium Polski;
  • prawa do świadczeń rodzinnych, które może być przyznane cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nie przekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

  Zmiany wchodzą w życie 1.5.2014 r.

  Komentarz przeznaczony jest dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców. Skierowany jest przede wszystkim do profesjonalistów: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rozpoczynających karierę zawodową sędziów i prokuratorów, którym przyjdzie się zmierzyć w pracy zawodowej z tą trudną problematyką. Będzie on użyteczny także dla prawników: studentów i absolwentów studiów prawniczych, aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych i prokuratorskich oraz notarialnych, ale również dla osób prywatnych, borykających się z tym problemem na co dzień.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności