ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Stosunki międzynarodowe. Tom 2. Antologia tekstów źródłowych

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  722
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Ebook

  47,60 zł 20%
  38,08 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Czytaj fragment
  Drugi tom antologii tekstów źródłowych zawiera starannie wybrane i po raz pierwszy przetłumaczone na język polski fragmenty 40 prac naukowych, po 1989 roku kształtujących naukę o stosunkach międzynarodowych. Zbiór otwiera fragment słynnej książki Cynthii Enloe z 1989 roku, która położyła fundament pod feministyczne studia nad stosunkami międzynarodowymi, zamyka zaś artykuł Henryego Farrella i Abrahama L. Newmana z 2019 roku z analizą powrotu rywalizacji wielkich mocarstw w warunkach bezprecedensowej globalizacji i współzależności. Antologia odzwierciedla pluralizm podejść teoretycznych, normatywnych i metodologicznych, jaki charakteryzuje współczesną naukę o stosunkach międzynarodowych. Doboru tekstów dokonano w toku wieloetapowych konsultacji w środowisku badaczy stosunków międzynarodowych z całej Polski. Przekładów nierzadko trudnych tekstów podjęło się natomiast grono 39 tłumaczek i tłumaczy z 18 ośrodków akademickich. Dzięki współpracy tak dużego zespołu specjalistek i specjalistów powstała wyjątkowa publikacja dydaktyczno-naukowa, prezentująca bogactwo współczesnych podejść, trendów i kluczowych debat charakteryzujących dyscyplinę. Książka niezbędna zwłaszcza do pracy ze studentami. To doskonała lektura także dla szerokiego grona osób zainteresowanych zrozumieniem coraz bardziej złożonej rzeczywistości międzynarodowej, która kształtuje naszą codzienność. Sposób doboru tekstów do tej antologii przez redaktorki tego tomu wzbudza podziw. Tak przemyślany, staranny i wieloetapowy dobór tekstów może być wzorem dla wszystkich, którzy stoją przed zadaniem sporządzenia antologii tekstów. [...] W antologii zamieszczono teksty ze wszystkich liczących się nurtów myślenia o stosunkach międzynarodowych. [...] Uważna analiza [] wskazuje na ich znaczący poziom nowatorskości i oryginalności. Wszystkie one znajdują się na najwyższym poziomie intelektualnym. Kreują [] nowe płaszczyzny badawcze przy jednoczesnym proponowaniu nowych koncepcji teoretycznych. (Prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Antologia umiejętnie łączy historyczną myśl o stosunkach międzynarodowych i ich współczesną interpretację w postaci teorii i podejść badawczych. Dzięki tak dobranym treściom jest ważnym źródłem inspiracji i punktem odniesienia dla badaczy stosunków międzynarodowych, jak również dla studiujących tę problematykę. (Prof. dr hab. Edward Haliżak, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych) Swoim rozmachem i wszechstronnością kolejny tom antologii ma szansę zmienić sposób uprawiania stosunków międzynarodowych w Polsce. Zawarte w nim współczesne i aktualne teksty pozwolą młodym adeptom dyscypliny przygotować się do włączenia w międzynarodowy dyskurs naukowy. (Dr hab. Natalia Letka, Uniwersytet Warszawski) Nieodzowny materiał źródłowy dla tych wszystkich, którzy chcą nabyć wiedzę o rozwoju teorii stosunków międzynarodowych oraz zrozumieć i umieć wytłumaczyć wydarzenia kształtujące współczesne stosunki międzynarodowe. (Prof. SGH, dr hab. Anna Visvizi, Szkoła Główna Handlowa) Wyjątkowa publikacja zawierająca teksty znakomitych badaczy i ich przemyślenia, nierzadko krytyczne wobec tego, co konstytuowało dyscyplinę, oraz prowokujące i otwierające nowe pola do akademickiego dyskursu w nauce o stosunkach międzynarodowych. (Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, Uniwersytet Wrocławski) Doskonale dobrane i opracowane artykuły oraz fragmenty książek reprezentatywne dla rozwoju klasycznych nurtów nauki o stosunkach międzynarodowych, a także nowych prądów w opisywaniu i wyjaśnianiu należących do nich zjawisk. Z pewnością zachęcą czytelników, zwłaszcza studentów, do sięgania do źródeł i samodzielnego zgłębiania bogactwa naszej dyscypliny. (Z recenzji prof. AFiB Vistula, dr hab. Wojciecha Kosteckiego, Akademia Finansów i Biznesu Vistula) ********* International Relations. The Anthology of Written Sources. Volume 2: The Modern Discipline After 1989 Carefully selected and first translated into Polish excerpts from academic works, which shaped the international relations science. The anthology reflects the plurality of theoretical, normative and methodological approaches, characteristic of modern international relations science. ********* Dr hab., prof. UW Anna Wojciuk (ORCID 0000-0001-8573-0026) od 2017 roku dr hab. nauk o polityce, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Katedry Metodologii Badań nad Polityką na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziła badania m.in. na Harvard University, Columbia University, Cornell University, Braudel Fellow w European University Institute we Florencji. Naukowo zajmuje się teorią stosunków międzynarodowych, a zwłaszcza wpływem idei i ideologii politycznych na zachowania państw na arenie międzynarodowej. Autorka m.in.: A. Wojciuk, "Balancing is in the Eye of the Beholder. Explaining the Critical Case of Late Imperial China", The Chinese Journal of International Politics 2021, nr 14/4, s. 530553; A. Wojciuk, "Empires of Knowledge in International Relations. Education and Science as Sources of Power for the State", London 2018; J. Czaputowicz, A. Wojciuk, "International Relations in Poland. 25 Years after the Transition to democracy", London 2017. --------- Dr hab. Hanna Schreiber (ORCID 0000-0002-6586-8455) adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych (2012), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW (2005) oraz, w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (2006) i Wydziału Historycznego (2010). Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2012-2015). Kierownik studiów podyplomowych "Komunikacja Międzykulturowa w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego", prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Akademię Obrony Narodowej. Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Współpracuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Zajmuje się problematyką interdyscyplinarności w badaniach naukowych oraz antropologicznym i socjologicznym podejściem do stosunków międzynarodowych (zwłaszcza wpływem czynnika kulturowego na bezpieczeństwo międzynarodowe, prawo międzynarodowe i politykę kulturalną państw), prawnomiędzynarodowa ochrona dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego, ochrona dóbr kultury w konfliktach zbrojnych, antropologia kultury, historia sztuki, kulturowe uwarunkowania operacji wojskowych. Obszarem jej zainteresowań badawczych są UNESCO i zagadnienia dziedzictwa kulturowego. Kieruje grantem NCN poświęconym zastosowaniu analizy instytucjonalnej Elinor Ostrom do międzynarodowych reżimów dziedzictwa. Autorka m.in.: H. Schreiber, "Squaring the Circle? In Search of the Characteristics of the Relationship between Intangible Cultural Heritage", Museums, Europe and the EU, Volkskunde 2020, nr 3, s. 357372; H. Schreiber, "Article 18. Programmes, Projects and Activities for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage", [w:] J. Blake, L. Lixinski (red.), The 2003 UNESCO Intangible Heritage Convention. A Commentary, Oxford New York 2020, s. 329348; H. Schreiber (red.), "Niematerialne dziedzictwo kulturowe. Doświadczenia w ochronie krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Chin 10-lecie wejścia w życie Konwencji UNESCO z 2003 roku w perspektywie zrównoważonego rozwoju", Warszawa 2017; "Świadomość międzykulturowa. Od militaryzacji antropologii do antropologizacji wojska", Warszawa 2013; "Koncepcja "sztuki prymitywnej". Odkrywanie, oswajanie i udomowienie Innego w świecie Zachodu", Warszawa 2012.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint