Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  O wolności ludzkiej woli (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka O wolności ludzkiej woli

  Okładka książki O wolności ludzkiej woli

  Okładka książki O wolności ludzkiej woli

  Okładka książki O wolności ludzkiej woli

  Wydawnictwo:
  Wolne Lektury
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  116
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Ebook

  3,49 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  O wol­no­ści ludz­kiej wo­li Przed­mo­wa tłu­ma­cza W pra­cy ni­niej­szej po­sta­wi­łem so­bie ja­ko cel: 1) za­zna­jo­mie­nie czy­tel­ni­ka nie tyl­ko z Scho­pen­hau­erow­ską roz­pra­wą o wol­no­ści wo­li, ale tak­że: 2) z sa­mym Scho­pen­hau­erem i je­go fi­lo­zo­fią. Nie ma mia­no­wi­cie nic in­te­lek­tu­al­nie nie­sym­pa­tycz­niej­sze­go niż dy­le­tanc­kie ka­ry­ka­tu­ro­wa­nie au­to­ra, któ­re­go się po­zna­ło tyl­ko ze zbio­ru je­go zło­tych my­śli lub np. z Afo­ry­zmów o po­je­dyn­ku al­bo z Me­ta­fi­zy­ki mi­ło­ści płcio­wej. To nie­ła­twa rzecz zło­żyć so­bie z czą­stek i uryw­ków praw­dzi­wą ca­łość, a ra­czej do­ro­bić i do­my­śleć ją so­bie do uryw­ków: trze­ba w nie bar­dzo głę­bo­ko wejść, by uchwy­cić te my­ślo­we związ­ki, któ­re w nie wpły­wa­ją, a któ­re pro­wa­dzą na­stęp­nie da­lej -- aż do swo­ich pod­staw, oświe­tla­ją­cych ca­łą prze­by­tą dro­gę. [...]

  Artur Schopenhauer
  Ur. 22 lutego 1788 w Gdańsku Zm. 21 września 1860 we Frankfurcie nad Menem Najważniejsze dzieła: Świat jako wola i przedstawienie, Poczwórne źródło twierdzenia o podstawie dostatecznej, O podstawie moralności, O wolności ludzkiej woli, Metafizyka życia i śmierci, Erystyka, czyli Sztuka prowadzenia sporów Filozof niemiecki doby romantyzmu, żarliwy przeciwnik systemu Hegla, przedstawiciel pesymizmu w filozofii. Urodzony w niem. rodzinie kupieckiej w Gdańsku, dorastał w Hamburgu, po śmierci ojca przeniósł się z matką do Weimaru, gdzie przygotowywał się w gimnazjum do studiów uniwersyteckich. Tam też miał okazję poznać ważne dla kultury niemieckiej tego czasu postaci: Christophe'a Wielanda, tłumacza dramatów Shakespeare'a, Friedricha Majera, ucznia Herdera, zafascynowanego kulturą Indii oraz Goethego, pod wpływem którego zajął się badaniem barw i sposobem postrzegania w ogóle. Studiował na uniwersytecie w Getyndze (1809-1813), zajmując się szczególnie Platonem i Kantem. Jego rozprawa habilitacyjna (O poczwórnym źródle zasady racji dostatecznej) stała się podwaliną dalszych rozważań filozoficznych. Dzieło główne Schopenhauera Świat jako wola i przedstawienie ukazało się w 1819 r. W 1820 r. został wykładowcą na uniwersytecie w Berlinie; z pracy tej wycofał się w 1831 r., rozgoryczony z powodu bojkotu jego zajęć przez wyznawców heglizmu, cieszącego się w tym czasie rosnącą sławą wśród studentów. Po opuszczeniu katedry osiedlił się we Frankfurcie nad Menem, gdzie spędził resztę życia.

  Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności