ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Kodeks spółek handlowych. Suplement do tomów I-IV. Komentarz do nowelizacji (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  614
   
  PDF

  Zakres aktualizacji komentarzy do przepisów zamieszczonych w Kodeksie spółek handlowych. Suplement do tomów I-IV. Komentarz do nowelizacji został wytyczony przez pięć nowelizacji:

  1. ustawę z 23.10.2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 217, poz. 1381);
  2. ustawę z 4.9.2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 231, poz. 1547);
  3. ustawę z 5.12.2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69);
  4. ustawę z 13.2.2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 42, poz. 341);
  5. ustawę z 21.5.2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 104, poz. 860).

  W 2009 r. KSH był nowelizowany trzykrotnie.

  Nowelizacja z 5.12.2008 r. weszła w zasadniczej części w życie 3.8.2009 r. Zmiany, spowodowane implementacją do prawa polskiego postanowień dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym, dotyczą m.in.:

  1. przepisów o transgranicznym łączeniu się spółek oraz wdrażających zasadę "push towards investors" ("pchnięcie" informacji do inwestorów), stosownie do której sposób zwołania walnego zgromadzenia powinien zapewniać skuteczne przekazanie informacji do publicznej wiadomości w całej UE;
  2. skrócenia terminu na zwołanie walnego zgromadzenia (26 dni) oraz obowiązku prowadzenia przez spółkę publiczną strony internetowej;
  3. wyposażenia akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na walnym zgromadzeniu w autonomiczne prawo zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
  4. prawa akcjonariuszy do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika;
  5. obowiązku ujawniania przez spółkę publiczną wyników głosowań na stronie internetowej, w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint