Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Bez odpowiedzi (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Bez odpowiedzi

  Okładka książki Bez odpowiedzi

  Okładka książki Bez odpowiedzi

  Okładka książki Bez odpowiedzi

  Wydawnictwo:
  Wolne Lektury
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  3
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Ebook

  3,49 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Bez od­po­wie­dzi Nie zna­li ni­g­dy, co to jest do­sta­tek,  Lecz zna­li tyl­ko, co trud i po­trze­ba;  Nie­raz im bra­kło mle­ka w pier­siach ma­tek,  Nie­raz im bra­kło na za­go­nach chle­ba.  Nie zna­li ni­g­dy tej po­myśl­nej do­li,  W któ­rej bez tro­ski o ju­trzej­szą stra­wę,  Duch ludz­ki z mro­ku bu­dząc się po­wo­li,  Na świa­tło oczy otwie­ra cie­ka­we,  Gdyż od ko­leb­ki cza­to­wa­ła bie­da,  Co du­szy dziec­ka roz­wi­nąć się nie da.    Los im po­ską­pił wszyst­kich swo­ich da­rów,  I dał im środ­ków do wal­ki za ma­ło...  Prócz ży­cia tru­dów i ży­cia cię­ża­rów,  Jed­no im pra­wo do ży­cia zo­sta­ło;  Jed­nak zno­si­li swą nę­dzę cier­pli­wie,  Ja­ko ist­nie­nia wa­ru­nek nie­zmien­ny;  Ma­rząc o przy­szłem, a bo­gat­szem żni­wie,  Za­po­mi­na­li o tro­sce co­dzien­nej,  Żą­da­jąc wza­mian za pra­cę mo­zol­ną:  By im wraz z dzieć­mi wy­żyć by­ło wol­no.    Lecz te­raz próż­ne wszel­kie wy­si­le­nia!  Żad­na wy­trwa­łość zba­wić ich nie mo­że,  Głód, cia­ła w ży­we szkie­le­ty za­mie­nia,  Kła­dąc w ciem­no­ściach na zmro­żo­ne ło­że.  Dziś nie o sy­tość, lecz o ży­wot idzie,  Gdyż to nie zwy­kłej nę­dzy wid­mo bla­de,  Lecz śmierć gło­do­wa w ca­łej swej ohy­dzie  Ty­siąc­om ro­dzin zwia­stu­je za­gła­dę,  W zi­mo­wej no­cy wcho­dzi w ich miesz­ka­nia,  Przy­no­sząc mę­ki wol­ne­go ko­na­nia. [...]

  Adam Asnyk
  Ur. 11 listopada 1838 r. w Kaliszu Zm. 2 sierpnia 1897 r. w Krakowie Najważniejsze dzieła: Pijąc Falerno, Piosnka pijacka, Między nami nic nie było, Gdybym był młodszy, Jednego serca..., Nad głębiami (cykl sonetów), Daremne żale, Do młodych Poeta, epigon romantyzmu tworzący w epoce pozytywizmu i Młodej Polski, autor dramatów i opowiadań. Syn powstańca 1831 r., zesłańca. Podejmował różne kierunki studiów (rolnicze, medyczne, nauki społeczne), prowadząc działalność spiskową. Był więziony w Cytadeli (1860). W powstaniu styczniowym zaangażowany po stronie ?czerwonych?, był członkiem rządu wrześniowego. Po upadku zrywu uzyskał stopień dra filozofii w Heidelbergu (1866), zaczął wydawać pierwsze utwory w prasie lwowskiej (1864-65). W 1870 r. osiadł w Krakowie, brał czynny udział w życiu samorządowym, był posłem na Sejm Krajowy z ramienia demokratów (1889). Amator Tatr, wiele podróżował (Włochy, Tunezja, Algieria, Cejlon, Indie). Pochowany na Skałce.

  Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności