Z dala od zgiełku (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  Nasza Księgarnia
  Ocena:
  5.0/6  Opinie: 1
  Stron:
  352
  2w1 w pakiecie:
  ePub
  Mobi

  Ebook

  35,90 zł 22%
  28,00 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Serce nie słucha rozumu

  Książka Thomasa Hardy’ego to piękna opowieść o miłość, namiętności i sile kobiety w zdominowanym przez mężczyzn świecie. Prowincja dziewiętnastowiecznej Anglii. Młoda dziewczyna Betsaba Everdene dziedziczy po wuju farmę. Postanawia sama zająć się gospodarstwem, nie czekając na księcia z bajki. Jej uroda oraz niezależność działają jednak na mężczyzn jak magnes. O względy dziewczyny zabiega trzech dżentelmenów, każdy o silnej osobowości. Jest wśród nich Gabriel Oak – poczciwy farmer, właściciel ziemski William Boldwood oraz Franciszek Troy – sierżant królewskich dragonów, kobieciarz i hulaka. Życie przyniesie jej wiele niespodzianek, a rozterki i porywy serca nie ułatwią życia. Jednak Betsaba, piękna i niezależna zrobi wszystko by odnaleźć swoje miejsce w tych trudnych czasach. 

  (…) Kiedy far­mer Oak się uśmie­chał, kąciki jego ust roz­cią­gały się nie­mal od ucha do ucha, a dokoła zwę­żo­nych jak szparki oczu two­rzyły się zmarszczki roz­cho­dzące się na kształt pro­mieni na nie­zdar­nym rysunku przed­sta­wia­ją­cym wschód słońca.
  Na imię było mu Gabriel; w dnie powsze­dnie był to mło­dzie­niec pełen zdro­wego roz­sądku, swo­bodny w ruchach, zawsze wła­ści­wie ubrany, a w ogóle porządny chłop. W nie­dziele poglądy jego sta­wały się mgli­ste, a on, sam nie­skory do powzię­cia decy­zji, przy tym robił wra­że­nie, że krę­puje go świą­teczne ubra­nie i para­sol. Ogól­nie bio­rąc, można by powie­dzieć, że czuł, iż pod wzglę­dem moral­nym zaj­muje sam ową roz­le­głą prze­strzeń iście laody­cej­skiej obo­jęt­no­ści, jaka dzieli człon­ków para­fial­nego brac­twa od bandy miej­sco­wych pija­ków. To zna­czy, że wpraw­dzie cho­dził do kościoła, lecz już pod­czas Credo, mimo że zamie­rzał pil­nie słu­chać kaza­nia, zaczy­nał ukrad­kiem zie­wać i myśleć, co też będzie na obiad. Aby okre­ślić jego cha­rak­ter na pod­sta­wie powszech­nej opi­nii, należy wie­dzieć, że gdy jego zna­jomi i przy­ja­ciele byli w złym humo­rze, to uwa­żali go raczej za nie­do­brego czło­wieka, gdy byli weseli, mieli go za poczciwca, a gdy wpa­dali w nastrój ni to wesoły, ni smutny, był dla nich czło­wie­kiem, któ­rego barwa moralna jest mie­sza­niną bia­łego z czar­nym (…) 

                                                                                                      Fragment książki 
  Selling ebookpoint.pl

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności