ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Sentencje ojców (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Sentencje ojców

  Okładka książki Sentencje ojców

  Okładka książki Sentencje ojców

  Okładka książki Sentencje ojców

  Wydawnictwo:
  Wolne Lektury
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  14
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Ebook

  3,49 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Sen­ten­cje oj­ców (Pir­kej Awot) Od tłu­ma­cza Pir­kej Awot -- czy­li Sen­ten­cje, al­bo jak kto wo­li: Po­ucze­nia Oj­ców, sta­no­wią je­den z trak­ta­tów Misz­ny -- pod­sta­wo­wej czę­ści Tal­mu­du. Ze­bra­ne zo­sta­ły przez Rab­bie­go Je­hu­dę ha-Na­si (księ­cia-ra­bi­na). Na­le­żą do gno­mo­lo­gicz­nej li­te­ra­tu­ry Ży­dów. Zaj­mu­ją w niej dru­gie co do waż­no­ści miej­sce po Przy­po­wie­ściach Sa­lo­mo­na. Mę­dr­cy ży­dow­scy w cią­gu sied­miu wie­ków (od IV wie­ku p. n. e. do III wie­ku na­szej ery) sfor­mu­ło­wa­li w nich swo­je po­glą­dy fi­lo­zo­ficz­ne i do­świad­cze­nia ży­cio­we. [...]

  Autor nieznany
  Autor nieznany - hasło to odnosi się zarówno do utworów plastycznych i literackich, których autor pozostaje bezimienny, choć jest zapewne konkretną osobą, o której można by ustalić jakieś przypuszczalne informacje (jak np. o Gallu Anonimie czy Mistrzu Pięknej Madonny z Wrocławia), jak również do utworów będących najprawdopodobniej dziełem pewnej zbiorowości, np. cechu. W przypadku sztuk wizualnych szczególny rodzaj anonimowości zachowują autorzy tworzący w pracowniach wielkich mistrzów, wykonujący ich polecania, pomniejsze partie większych zamówień. Niemal detektywistyczne technologie, m.in.: badania wieku podłoża, prześwietlenie warstwy malarskiej podczerwienią, pozwalają współcześnie coraz lepiej identyfikować twórców. Czasami jednak można wskazać tylko krąg kulturowy twórcy, centrum artystyczne, pod którego wpływem autor tworzył oraz oszacować czas powstania dzieła. W przypadku literatury do dzieł o autorze zbiorowym zaliczyć można utwory ludowe lub niektóre dzieła starożytne, których powstanie ginie w mrokach dziejów: zrodzone w kulturze oralnej, były powtarzane i zapamiętywane przez kolejnych słuchaczy. Z czasem ktoś zapisywał zapamiętany utwór, niekiedy powstawało kilka niezależnych zapisów. Po epoce antycznej, kiedy twórczość miała zapewniać autorowi indywidualną, ,,imienną" nieśmiertelność - na początku średniowiecza za cnotę twórców uznawano anonimowość. Sztuka miała służyć chwale Boga, religii, kraju - instytucjom trwalszym od znikomego i mało istotnego jednostkowego bytu. Legendy, mity, wiele kronik czy pieśni - teksty ważne dla całych społeczności, to często dzieła, których autorów nie sposób wskazać.

  Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint