ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Pieniądze. W świetle Ewangelii. Nowa opowieść o biedzie i zarabianiu

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Autor:
  ks. Jacek Wiosna Stryczek
  Wydawnictwo:
  Wydawnictwo Literackie
  Ocena:
  4.8/6  Opinie: 11
  Stron:
  232
  2w1 w pakiecie:
  ePub
  Mobi
  Czytaj fragment

  Co chrześcijaństwo mówi na temat pieniędzy i bogacenia się?

  Pieniądze. Sprawa, która nieprzerwanie nas nurtuje, zasmuca, cieszy, przeraża i fascynuje. Wokół nich obraca się współczesny świat. Są obecne wszędzie i nie da się bez nich egzystować. Niektórzy z ich powodu popadają w totalny obłęd, ale również dzięki nim można zdziałać wiele dobrego. Jak rozsądnie z nich korzystać?  Ks. Jacek Stryczek – filantrop, prezes Stowarzyszenia WIOSNA i promotor biznesu odpowiedzialnego społecznie – na nowo opowiada o znaczeniu pieniędzy. Rozprawia się ze stereotypami na ich temat, tłumaczy, czym różni się ubóstwo od biedy i radzi, jak się dorobić. Stawia tezę, że chrześcijanin powinien się bogacić i opisuje, jak tego dokonać. Wszystko praktycznie i w świetle Ewangelii. Oto rewolucyjny przewodnik po tak ważnej sferze życia, jaką są pieniądze.

  (…) Od lat je­stem dusz­pa­ste­rzem aka­de­mic­kim. Pod­czas jed­nej z licz­nych stu­denc­kich wy­praw w góry do­łą­czy­ła do nas nowa oso­ba. Było stro­mo, ale my pię­li­śmy się na szczyt. Nowy pró­bo­wał się cze­goś o mnie do­wie­dzieć, bo nie zdą­ży­li­śmy jesz­cze za­mie­nić sło­wa. Z za­cie­ka­wie­niem pod­py­ty­wał współ­to­wa­rzy­szy: „Jaki jest ten ksiądz?”. Od­po­wiedź była bły­ska­wicz­na: „Wol­ny ry­nek”.

  Moi mło­dzi przy­ja­cie­le tra­fi­li w dzie­siąt­kę. Taką wła­śnie po­sta­wę re­pre­zen­tu­ję. „Wol­ny ry­nek” ozna­cza bo­wiem to, że w moim oto­cze­niu trze­ba wal­czyć o prze­trwa­nie. Nie ak­cep­tu­ję sy­tu­acji, gdy ktoś chce się na mnie „wie­szać”, od­da­je swój los w moje ręce. Bo ja je­stem od tego, żeby skła­niać lu­dzi do sa­mo­dziel­ne­go ra­dze­nia so­bie w ży­ciu, po­bu­dzać ich do dzia­ła­nia, do­da­wać im otu­chy.

  Na­pi­sa­łem tę książ­kę wła­śnie po to, aby zdo­pin­go­wać Czy­tel­ni­ków do wzię­cia ży­cia w swo­je ręce. Je­śli ktoś li­czy na to, że na na­stęp­nych stro­nach znaj­dzie po­cie­sze­nie, gła­ska­nie po gło­wie i przy­ta­ki­wa­nie, niech le­piej od razu spre­zen­tu­je tę książ­kę przy­ja­cie­lo­wi. Bo pi­szę w niej, jak moim zda­niem jest na­praw­dę. Pi­szę o pie­nią­dzach. Wy­bra­łem ten te­mat, po­nie­waż jest sza­le­nie go­rą­cy, wzbu­dza skraj­ne emo­cje. A rów­no­cze­śnie pie­niądz jest fun­da­men­tal­nym ele­men­tem na­sze­go ży­cia. Trze­ba prze­cież za coś żyć. Zma­ga­nie się z pie­niędz­mi to wal­ka o prze­trwa­nie, o ży­cie. Więc książ­ka o pie­nią­dzach jest książ­ką o ży­ciu (…)

                                                                                                                        Fragment książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint