ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Dostęp do informacji publicznej. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  466
  Dostępny format:
  PDF

  Publikacja przedstawia w formie poradnikowej zasady dostępu do informacji publicznej - zarówno prostej, złożonej jak i zasady ponownego wykorzystania informacji. Wyjaśnia jakie informacje można uznać za publiczne oraz kto i w jakim zakresie może je udostępnić lub o ich udostępnienie wystąpić.  W książce omówiono również ograniczenia w dostępie do informacji publicznej oraz postępowanie odwoławcze i skargowe w tym zakresie.

  Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

  • Jak wykonać test sprawdzający, czy dana informacja jest publiczna?
  • Kiedy informacja publiczna zostanie uznana za przetworzoną?
  • Co to jest dokument wewnętrzny i czy jest on uznawany za informacje publiczną?
  • Kiedy opinia prawna sporządzona przez organ administracji publicznej zostanie uznana za informacje publiczną?
  • Czy materiały o charakterze pomocniczym, służące do wypracowania stanowiska lub decyzji na przyszłość, czy też korespondencję między dwoma urzędami należy uznać za informację publiczną?
  • Kiedy będzie spełniony wymóg wykazania szczególnie ważnego interesu społecznego w przypadku starania się o przygotowanie informacji przetworzonych?
  • Jakie informacje i w jakiej formie należy zamieszczać w BIP
  • Kiedy strona BIP zostanie uznana za przejrzystą?
  • Jak funkcjonuje Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej oraz Centralne Repozytorium Informacji?
  • Jak spełnić wymogi lokalowe i techniczne przy dostępie do posiedzeń organów kolegialnych oraz organów jednostek pomocniczych JST?
  • Jaki jest tryb udzielania informacji publicznej na wniosek?
  • Kiedy nastąpi bezczynność w zakresie udzielenia informacji publicznej?
  • Co zrobić w przypadku opóźnień w przekazywaniu informacji publicznej na wniosek?
  • Jakie obowiązki spoczywają na podmiocie zobowiązanym do przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania?
  • W jakich przypadkach można odmówić udostępnienia informacji zgodnie z formą i sposobem zaproponowanym przez wnioskodawcę?
  • Jak ustalić opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek?
  • Jakie są najważniejsze zasady, które powinny zostać uwzględnione przy ponownym wykorzystaniu informacji publicznej?

  O praktycznym wymiarze niniejszej publikacji stanowią liczne odpowiedzi na pytania oraz zbiór orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, które w procesie stosowania prawa nadają kształt pojęciom i normom ustawowym, ustalając praktykę stosowania poszczególnych przepisów. W celu umocnienia przedstawianych poglądów orzeczniczych dodatkowo powołane zostały odpowiednie fragmenty uzasadnień. Dodatkową wartością są wyjaśnienia autorów (w formie komentarzy do orzeczeń) wskazujących praktyczne konsekwencje wydanych wyroków sądowych.

  Integralną częścią książki są wzory dokumentów dotyczących udostępniania informacji publicznej, tj.:

  • wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
  • wniosek o udostępnienie informacji przetworzonej,
  • decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy,
  • decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej przetworzonej, gdy to udostępnienie nie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  • decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej,
  • pismo informujące wnioskodawcę o późniejszym rozpatrzeniu jego wniosku,
  • pismo informujące wnioskodawcę o konieczności poniesienia przez niego kosztów związanych z wytworzeniem lub doręczeniem informacji publicznej,
  • pismo informujące o tym, że wnioskowane dane nie stanowią informacji publicznej,
  • pismo informujące o nieposiadaniu wnioskowanej informacji publicznej,
  • odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej organu wykonawczego JST,
  • skarga na bezczynność w przedmiocie nieudostępnienia w terminie informacji publicznych

  Książka nie koncentruje się tylko na samej ustawie o dostępie do informacji publicznej, ale dotyczy także zagadnień, które wiążą się ze dostępem do informacji publicznej, choć są uregulowane w innych aktach prawnych. Dotyczy to szczególnie takiej problematyki, jak:

  • dostęp do informacji o środowisku,
  • prawo prasowe,
  • prawo telekomunikacyjne,
  • tajemnica skarbowa,
  • udzielania informacji publicznej odnoszącej się do zamówień publicznych, wyrobów medycznych.

  Dzięki temu opracowanie obejmuje większość zagadnień, z którymi można się spotkać przy stosowaniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  Publikacja jest więc przeznaczona dla praktyków, którzy na co dzień stykają się z omawianą problematyką - do niezbędnego minimum ograniczono w niej zatem rozważania teoretyczne. Natomiast skoncentrowano się na zagadnieniach użytecznych. Dlatego też w publikacji każdy z prezentowanych rozdziałów kończy się zestawem odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które powstają w związku z daną problematyką i zbiorem orzecznictwa dotyczącym danego tematu.

  Wybrane bestsellery

  Przemysław Szustakiewicz, Anna Augustyniak, Katarzyna Golat - pozostałe książki

  C. H. Beck - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint