ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  ZACZYTANI2023 - Regulamin Konkursu "Zaczytajmy się wszyscy!"

  Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs: "Zaczytajmy się wszyscy!" przeprowadzony w okresie od dnia 30 grudnia 2022r.. do dnia 15 stycznia 2023r. zwany dalej ,,Konkursem”.

  2. Organizatorem Konkursu jest Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027.

  3. Fundatorem nagród są:

  - PocketBook International S.A z siedzibą w Szwajcarii (6900) Lugano, Crocicchio Cortogna, 6 reprezentowana w Polsce przez firmę PRcontext z siedzibą w (01-390) Warszawie przy ul. Sucharskiego 10 m. 96, REGON 146816412, NIP 949-172-20-60.

  - Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027

  4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).

  5. Celem konkursu jest zachęcenie Klientów Organizatora do stworzenia kreatywnego plakatu w stylu retro, zachęcającego do czytania, zgodnie z tematem zadania konkursowego wskazanym w pkt. 6 Regulaminu. Zasady konkursu.

  6. Uczestnikami Konkursu mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, które w okresie od dnia 30 grudnia 2022r.. do dnia 15 stycznia 2023r., przygotują pracę związaną z tematem "Zaprojektuj retro plakat zachęcający do czytania książek! Technika wykonania plakatu pozostaje dowolna – może być stworzony ręcznie lub zaprojektowany cyfrowo. Pozostawiamy Ci pole do popisu! Pamiętaj, by na plakacie zawrzeć gdzieś hasztag #Zaczytani2023” ".

  7. Uczestnik musi zamieścić swoją pracę w komentarzu wpisu konkursowego na stronie [https://blog.ebookpoint.pl/].

  8. Odpowiedzi bez hasztaga #Zaczytani2023 zawartego w pracy, nie biorą udziału w konkursie.

  9. Każdy uczestnik może zamieścić jedną odpowiedź. W przypadku zamieszczenia większej ilości pod uwagę będzie brana pierwsza według kolejności publikacji.

  10. Nagrody trafią do trzech najbardziej kreatywnych osób.

  11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

  12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, jeżeli zaistnieje podejrzenie, że:


  - Uczestnik Konkursu nie jest autorem zamieszczonej pracy, w szczególności jeśli skorzystał z pracy autorstwa osoby trzeciej,
  - zgłoszenie narusza ogólnie przyjęte normy moralności, w szczególności obraża uczucia religijne, stanowi przejaw dyskryminacji, a także gdy zawiera treści sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, 
  - Uczestnik konkursu nie jest osobą pełnoletnią.

  Nagroda

  13. Najlepsze komentarze zostaną wybrane spośród komentarzy Uczestników Konkursu do dnia 31 stycznia 2023 r. przez komisję w składzie:
  - Radosław Tosta
  - Sonia Molek
  - Rober Polony

  14. Opowiadania oceniane będą według niezależnej oceny pod kątem kreatywności, poprawności językowej oraz zgodności z tematyką. Autorzy najlepszych i najciekawszych opowiadań otrzymają w nagrodę odpowiednio, za:

  a) 1 miejsce :: Pocketbook Era 16GB + bon o wartości 300 zł do księgarni ebookpoint.pl 
  b) 2. miejsce :: Pocketbook Era 16GB + bon o wartości 200 zł do księgarni ebookpoint.pl 
  c) 3. miejsce :: Pocketbook Era 16GB + bon o wartości 100 zł do księgarni ebookpoint.pl 

  15. Uczestnik konkursu zamieszczając swoją pracę pod wskazanym adresem wyraża zgodę na opublikowanie jej, a także na wielokrotne wykorzystywanie zwycięskich komentarzy przez Helion.pl Sp. z o.o. oraz podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo dla celów marketingowych.

  16. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub nicka na liście nagrodzonych, zamieszczonej pod adresem https://www.facebook.com/ebookpointPL/ oraz na stronach Organizatora.

  17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wymienionych powyżej.

  18. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Komisja zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców.

  19. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora poprzez adres email podany na stronie blog.ebookpoint.pl.

  20. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody należy zgłosić chęć jej odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sonia.molek@helion.pl w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia powiadomienia o wygranej, pod rygorem wygaśnięcia prawa do odbioru nagrody.

  21. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane drogą pocztową w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Organizatora adresu doręczenia nagrody.

  22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika konkursu. W takim przypadku nagroda przepada.

  23. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu nagrody może podlegać opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody. W razie konieczności poboru należnego podatku zobowiązanym będzie płatnik, którym jest Organizator. Organizator ma prawo wstrzymać się z wysyłką nagrody do czasu uiszczenia wymaganej kwoty podatku przez zwycięzcę.

  24. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

  Postanowienia końcowe

  25. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

  26. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

  27. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

  28. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2022r.

  29. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

  [KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH]

  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników informujemy, iż - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników oraz o przysługujących uczestnikom prawach z tym związanych.

  2. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.

  3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku uczestnictwem w wyżej wskazanym konkursie jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie – bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest to możliwe.

  4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

  5. Dane osobowe uczestnika zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie.

  6. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody;

  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia;

  a. prawo dostępu do danych osobowych;
  b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przysługuje uczestnikom prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

  9. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji (archiwizacji), ustalanym odrębnymi przepisami.

  11. Gdy uczestnik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint