ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Regulamin konkursu #ZACZYTANI2021

  Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs: "ZACZYTANI2021" przeprowadzony w okresie od dnia 02 stycznia 2021r. do dnia 05 stycznia 2021r. zwany dalej ,,konkursem”.

  2. Organizatorem Konkursu jest Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027.

  3. Fundatorem nagród jest PocketBook International S.A z siedzibą w Szwajcarii (6900) Lugano, Crocicchio Cortogna, 6 reprezentowana w Polsce przez firmę PRcontext z siedzibą w (01-390) Warszawie przy ul. Sucharskiego 10 m. 96, REGON 146816412, NIP 949-172-20-60.

  4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).

  5. Celem konkursu jest zachęcenie Klientów Organizatora do wystawiania oryginalnych komentarzy po przeprowadzeniu transakcji z Organizatorem.

  Zasady konkursu

  6. Uczestnikami Konkursu mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, które w okresie od dnia 02 stycznia do dnia 05 stycznia 2021r., dokonają dowolnego zamówienia w księgarni [ https://ebookpoint.pl/ ], a następnie odpowiedzą na pytanie "Najlepsza przeczytana w 2020 roku książka to...?"

  7. Uczestnik musi zamieścić odpowiedź w komentarzu wpisu konkursowego na stronie [https://blog.ebookpoint.pl/].

  8. Na końcu zamieszczonej odpowiedzi Uczestnik musi podać numer swojego zamówienia z okresu 02-05.01.2021. Zamówienie musi być poprawnie opłacone w dniu zgłoszenia. Helion zastrzega sobie prawo do weryfikacji transakcji.

  9. Odpowiedzi konkursowe bez numeru zamówienia oraz z nieopłaconym zamówieniem, nie biorą udziału w konkursie.

  10. Każdy uczestnik może zamieścić dowolną liczbę odpowiedzi, jednak każda kolejna odpowiedź wymaga innego numeru zamówienia.

  11. W przypadku dodania dwóch odpowiedzi z jednym numerem zamówienia pod uwagę będzie brana pierwsza odpowiedź wg. kolejności publikacji.

  12. Nagrody trafią do trzech najbardziej kreatywnych osób.

  13. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

  14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, jeżeli zaistnieje podejrzenie, że:
  - Uczestnik Konkursu nie jest autorem zamieszczonej odpowiedzi, w szczególności jeśli skorzystał z pracy autorstwa osoby trzeciej,
  - odpowiedź narusza ogólnie przyjęte normy moralności, w szczególności obraża uczucia religijne, stanowi przejaw dyskryminacji, a także gdy zawiera treści sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego,
  - Uczestnik konkursu nie jest osobą pełnoletnią.

  Nagroda

  15. Najlepsze komentarze zostaną wybrane spośród komentarzy Uczestników Konkursu do dnia 12 stycznia 2021 r. przez komisję w składzie:
  - Grzegorz Schwarz
  - Radosław Tosta
  - Sonia Molek

  16. Komentarze oceniane będą według niezależnej oceny pod kątem kreatywności, merytoryczności oraz zgodności z tematyką. Autorzy najlepszych i najciekawszej komentarzy otrzymają w nagrodę odpowiednio, za:
  a) 1 miejsce :: Pocketbook Touch HD 3 + bon o wartości 100 zł do księgarni ebookpoint.pl
  b) 2. miejsce :: Pocketbook Touch Lux 5 + bon o wartości 100 zł do księgarni ebookpoint.pl
  c) 3. miejsce :: Pocketbook Basic Lux 2 + bon o wartości 100 zł do księgarni ebookpoint.pl

  17. Uczestnik konkursu zamieszczając swoją odpowiedź pod wskazanym adresem wyraża zgodę na opublikowanie pracy, a także na wielokrotne wykorzystywanie zwycięskich komentarzy przez Helion.pl Sp. z o.o. oraz podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo dla celów marketingowych.

  18. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub nicka na liście nagrodzonych, zamieszczonej pod adresem https://www.facebook.com/ebookpointPL/ oraz stronach Organizatora.

  19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wymienionych powyżej.

  20. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Komisja zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców.

  21. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora poprzez email podany na blog.ebookpoint.pl.

  22. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody należy zgłosić chęć jej odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail: sonia.molek@helion.pl w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia powiadomienia o wygranej, pod rygorem wygaśnięcia prawa do odbioru nagrody.

  23. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane drogą pocztową w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Organizatora adresu doręczenia nagrody.

  24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu. W takim przypadku nagroda przepada.

  25. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody. Do poboru należnego podatku zobowiązany jest płatnik, którym jest Organizator. Organizator ma prawo wstrzymać się z wysyłką nagrody do czasu uiszczenia wymaganej kwoty podatku przez zwycięzcę.

  Postanowienia końcowe

  26. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

  27. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

  28. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

  29. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 grudnia 2020r.

  30. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

  [KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH]

  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników informujemy, iż - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników oraz o przysługujących uczestnikom prawach z tym związanych.

  2. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.

  3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku uczestnictwem w wyżej wskazanym konkursie jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie – bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest to możliwe.

  4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

  5. Dane osobowe uczestnika zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie.

  6. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody;

  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia;
  a. prawo dostępu do danych osobowych;
  b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przysługuje uczestnikom prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

  9. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji (archiwizacji), ustalanym odrębnymi przepisami.

  11. Gdy uczestnik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint