ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  W domu Madame Chic. Jak urządzić przytulne mieszkanie i celebrować codzienność? (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Jennifer L. Scott
  Wydawnictwo:
  Wydawnictwo Literackie
  Ocena:
  5.0/6  Opinie: 1
  Stron:
  256
  2w1 w pakiecie:
  ePub
  Mobi

  Jak odmienić zwykły dzień w wyjątkowe przeżycie?

  Jennifer ma za sobą podróż do Paryża, podczas której nauczyła się francuskiego stylu życia. Ze zwykłej dziewczyny z Kalifornii stała się obytą w codzienność à la française, Paryżanką. Po powrocie do USA założyła rodzinę.  Szybko wciągnęła ją monotonia życia. Wychowuje dwie córeczki, sprząta, gotuje, prasuje. Aż pewnego dnia przypomina sobie naukę swojej mentorki. Wspomina idealnie prowadzony dom, gdzie celebrowało się posiłki oraz wspólnie spędzany czas z rodziną. Muzyka tworzyła niepowtarzalną atmosferę, a stoły do posiłków przystrajało się z ogromną finezją i zaangażowaniem. Jennifer zapragnęła prowadzić tak własny dom. Wprowadzając w życie zasady których się nauczyła odkrywa, że codzienne obowiązki mogą ukazać się w zupełnie innym świetle. Poradnik pod tytułem W domu Madame Chic. Jak urządzić przytulne mieszkanie i celebrować codzienność? autorstwa Jennier L. Scott, przepełniony jest wyjątkowym poczuciem humoru oraz ujmującą elegancją. Zawiera wiele wskazówek i pomysłów mogących odmienić codzienną rutynę w magiczny czas.

  (…) Co to jest szyk? Szyk to uczu­cie. Stan umy­słu. Spo­sób ży­cia i spo­sób by­cia. Każ­dy z nas wi­dział oso­by, któ­re są chic: świet­nie ubra­ne, do­sko­na­le świa­do­me swo­je­go sty­lu. Ale prze­cież nie cho­dzi tyl­ko o ubiór, praw­da? Oso­by, któ­re są chic, roz­ta­cza­ją wo­kół sie­bie aurę ta­jem­ni­czo­ści. Spra­wia­ją wra­że­nie za­do­wo­lo­nych z cze­goś, ale z cze­go? Trud­no to spre­cy­zo­wać. Ich szyk wy­da­je się nie­wy­mu­szo­ny, jak gdy­by wdzięk, z ja­kim prze­cho­dzą przez każ­dy dzień, to­wa­rzy­szył im od uro­dze­nia.
  Pa­trząc na ta­kich lu­dzi, za­sta­na­wia­my się nie­raz, czy mają ba­ła­gan w sa­lo­nie albo czy co­dzien­nie pod wie­czór za­cho­dzą w gło­wę, co zro­bić na ko­la­cję. Albo czy tak samo jak my nie zno­szą opróż­niać zmy­war­ki. Kur­czę, jaki ide­al­ny ma­ni­kiur! Czy tacy lu­dzie w ogó­le zmy­wa­ją na­czy­nia?
  Nie­któ­rzy za­pew­ne nie. Ale co z resz­tą? Szyk nie ma nic wspól­ne­go z pie­niędz­mi. Nie wszy­scy, któ­rzy są chic, są bo­ga­ci i nie wszy­scy bo­ga­ci są chic. Moż­na to za­ob­ser­wo­wać na przy­kła­dzie pro­gra­mów typu re­ali­ty show. Wi­dzi­my za­moż­ną ko­bie­tę z per­fek­cyj­ną fry­zu­rą, ubra­ną w naj­now­sze ciu­chy zna­nych pro­jek­tan­tów. Ma ogrom­ną wil­lę, sa­mo­chód spor­to­wy oraz tę ma­gicz­ną różdż­kę – sła­wę. Lecz po­łą­cze­nie jej ne­ga­tyw­ne­go na­sta­wie­nia do ży­cia, kom­plek­sów i bra­ku do­brych ma­nier spra­wia, że wy­glą­da – jak by to rzec? – ni­czym pięk­ność w opa­łach. Taka oso­ba nie ma w so­bie „tego cze­goś”. Przed nią jesz­cze dłu­ga dro­ga i cze­ka ją poro pra­cy (…)

                                                                                             
  Fragment książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności