ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autorzy:
  Barbara Adamiak, Janusz Borkowski
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  1056
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa prof. Janusza Borkowskiego oraz prof. Barbary Adamiak to najbardziej znany i ceniony jednotomowy komentarz na rynku, dostępny w bardzo przystępnej cenie. Stanowi on nieodzowną pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjnych.

  W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, dwunastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem - zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego.

  Czytelnicy znajdą w nim także praktyczne omówienie takich zagadnień jak:

  • postępowanie przed organami administracyjnymi,
  • postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami administracyjnymi,
  • wydawania zaświadczeń przez organy administracji publicznej,
  • opłaty i koszty postępowania,
  • przepisy szczególne w sprawie ubezpieczeń społecznych,
  • udziału prokuratora w postępowaniu.

  Ponadto komentarz zawiera wyczerpujące omówienie najnowszych zmian Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym m.in.:

  • nowelizacji z 15.7.2011 r., zgodnie z którą w aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej, w której treści wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz określa się wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności. Metryka, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana. Wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy, uwzględniając treść i formę metryki oraz obowiązek bieżącej aktualizacji metryki, a także, aby w oparciu o treść metryki było możliwe ustalenie treści czynności w postępowaniu administracyjnym podejmowanych w sprawie przez poszczególne osoby określa minister właściwy do spraw administracji publicznej. Ponadto określa on rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony ze względu na nieproporcjonalność nakładu środków koniecznych do prowadzenia metryki w stosunku do prostego i powtarzalnego charakteru tych spraw. Zmiana wchodzi w życie 7.3.2012 r.
  • nowelizacji z 25.3.2011 r., która ma na celu skrócenie procesu administracyjnego i umocnienie zasady zaufania państwa do obywatela. Zgodnie z tą zmianą organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli znane są one organowi z urzędu, lub są możliwe do ustalenia przez organ na podstawie: posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych, rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej, wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne czy przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych). Organ administracji publicznej żądający od strony lub innego uczestnika postępowania zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego jest obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia albo oświadczenia. Zmiana weszła w życie 1.7.2011 r.

  Publikacja zawiera więc wszystkie zmiany wchodzące w życie w 2012 r.

  Komentarz ten z pewnością będzie pomocny dla adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych przygotowujących się do egzaminu końcowego, ponadto studentów prawa i administracji, pracowników administracji publicznej oraz osób załatwiającym sprawy w urzędach.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint