Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Acta Geographica Lodziensia t. 97/2011. Dynamika zasobów płytkich wód podziemnych w województwie łódzkim i na obszarach sąsiednich (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Acta Geographica Lodziensia t. 97/2011. Dynamika zasobów płytkich wód podziemnych w województwie łódzkim i na obszarach sąsiednich

  Okładka książki Acta Geographica Lodziensia t. 97/2011. Dynamika zasobów płytkich wód podziemnych w województwie łódzkim i na obszarach sąsiednich

  Okładka książki Acta Geographica Lodziensia t. 97/2011. Dynamika zasobów płytkich wód podziemnych w województwie łódzkim i na obszarach sąsiednich

  Okładka książki Acta Geographica Lodziensia t. 97/2011. Dynamika zasobów płytkich wód podziemnych w województwie łódzkim i na obszarach sąsiednich

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  115
   
  PDF

  Ebook

  31,50 zł 20%
  25,20 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  ZARYS TREŚCI
  Przedstawiono wyniki badań nad zmiennością zasobów wód podziemnych zgromadzonych w płytkich poziomach
  wodonośnych województwa łódzkiego i terenów z nim sąsiadujących. W sensie hydrologicznym obszar
  ten obejmuje zlewnie drugiego rzędu: Bzury, Skrwy (lewej), Jeziorki, Pilicy, Warty po Poznań oraz niewielkie
  fragmenty zlewni sąsiednich. W badaniach uwzględniono 41 poziomów wodonośnych posiadających ciągłą,
  bądź dającą się uzupełnić, serię pomiarową o długości przynajmniej trzydziestu lat, mieszczącą się w wieloleciu
  19512000. Wybrane zbiorniki wód podziemnych reprezentują w miarę pełne spektrum warunków fizycznogeograficznych
  i hydrogeologicznych badanego obszaru. Jednorodność serii pomiarowych została oceniona przy
  użyciu dwu testów statystycznych: nieparametrycznego (test serii) oraz parametrycznego (FSnedecora).
  W dalszej części opisano dynamikę zasobów wód podziemnych. Na zmiany te składają się wahania krótkookresowe
  (scharakteryzowane na podstawie zmian tygodniowych położenia zwierciadła wody podziemnej),
  sezonowe oraz wieloletnie. Przeprowadzono również analizę ekstremalnych rocznych położeń zwierciadła wody
  podziemnej. Poziomy wodonośne badanego obszaru charakteryzują się słabo bądź bardzo ??słabo zaznaczoną
  sezonowością zmian ich wypełnienia. Wydaje się także, że większa zmienność roczna wiąże się, w badanej
  próbie, ze stosunkowo małą zasobnością zbiorników wód podziemnych. Te bardziej zasobne posiadają zdecydowanie
  dłuższe rytmy wahań. W środkowej Polsce, w przekroju wieloletnim, zaobserwowano względną trwałość
  wypełnienia poziomów wodonośnych. Ponad 70 % z nich nie wykazuje istotnych statystycznie tendencji do
  zmian położenia zwierciadła wody podziemnej. Rozkłady przestrzenne analizowanych charakterystyk nie wykazują
  wyraźnego uporządkowania. Zauważono jednak słabo zarysowaną tendencję do nieco innego kształtu
  i rytmu wahań występującą na obszarze odpowiadającym w dużej części zlewni Pilicy. Dotyczy to szczególnie
  wahań o większej częstotliwości.
  Otrzymane estymatory składowych dynamiki zasobów wód podziemnych skonfrontowano z podstawowymi
  charakterystykami hydrogeologicznymi i geograficznymi poziomów wodonośnych (średnią głębokością, izolacją
  poziomu od powierzchni, rodzajem wodonośca oraz podatnością na zanieczyszczenia). Istnienie ewentualnych
  powiązań między nimi sprawdzono przy pomocy testu ?2. Na większość cech dynamiki zwierciadła wody podziemnej
  najczęściej i najmocniej wpływa głębokość jego występowania. W największym stopniu różnicuje ona
  zachowanie poziomów wodonośnych w obrębie wahań sezonowych (wszystkie analizowane zmienne są od niej
  zależne), najmniejszy natomiast wpływ ma ona na skalę, kierunek i charakter wieloletnich tendencji stanu wypełnienia
  zbiorników wody podziemnej.
  Przeprowadzono również próbę typologii dynamiki zasobów płytkich wód podziemnych na badanym obszarze.
  Wykorzystano tu analizą składowych głównych wykonaną na podstawie macierzy kowariancji z odpowiednio
  dobranych danych wejściowych (konieczność posiadania przez nie podobnej wariancji). Pierwsze dwie
  składowe główne grupowano następnie hierarchiczną metodą Warda, a optymalną liczbę wydzielonych klas
  ustalono przy pomocy kryterium VRC. Ostatecznie wydzielono osiem typów dynamiki zasobów wód podziemnych.
  Poziomy wyróżnionych typów nie grupują się w przestrzeni, a charakter dynamiki zależy głównie od cech
  fizjograficznych zbiorników wody podziemnej. Zauważono również, że pewne zbiory cech poziomów wodonośnych
  są charakterystyczne dla określonego typu dynamiki.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności