ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Regulamin konkursu #WakacyjnieZaczytani

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs: "#WakacyjnieZaczytani" przeprowadzony w okresie od dnia 08 lipca 2019r. do dnia 21 lipca 2019r. zwany dalej konkursem.

  2. Organizatorem Konkursu jest Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027.

  3. Fundatorem nagrody głównej jest ARTA TECH z siedzibą w Wrocławiu (53-656 ), ul. Rybacka 9, REGON 020922280, NIP 611-24-43-556.

  4. Uczestnikami Konkursu mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, które w okresie od dnia 08 lipca 2019r. do dnia 21 lipca 2019r. przygotują pracę zgodnie z zadaniem:

   

   1. Złóż i opłać dowolne zamówienie w księgarni https://ebookpoint.pl. Musisz posiadać nr zamówienia z okresu trwania konkursu.
   1. Pochwal się, co kupiłeś - pokazując nam swoją czytelniczą pocztówkę z wakacji! Pamiętaj, głównym bohaterem pocztówki mają być: zakupiony ebook lub audiobook, wakacje i…ogromna czytelnicza pasja! A sposób zrobienia pocztówki? Dowolny! Narysuj, zrób zdjęcie, nagraj filmik, napisz wakacyjny list…. limitem jest Twoja wyobraźnia! Udowodnij, że jesteś wakacyjnie zaczytany!

   

  6. Swoje zgłoszenie zamieść na portalu Facebook w dyskusji wydarzenia "#WakacyjnieZaczytani".

  7. Numer zamówienia musi pochodzić z okresu trwania konkursu tj. od dnia 08 lipca 2019r. do dnia 21 lipca 2019r.. Zamówienie musi być opłacone do dnia wysłania zgłoszenia konkursowego.

  8. W zgłoszeniu oprócz pocztówki zamieść numer zamówienia i hashtag #WakacyjnieZaczytani.

  8. Zamieszczony wpis musi być PUBLICZNY oraz musi zawierać numer zamówienia i hashtag #WakacyjnieZaczytani.

  9. Każdy uczestnik może zamieścić dowolną liczbę prac.

  10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

  11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, jeżeli zaistnieje podejrzenie, że:

  - Uczestnik Konkursu nie jest autorem zamieszczonej pracy, w szczególności jeśli skorzystał z pracy autorstwa osoby trzeciej;

  - Praca narusza ogólnie przyjęte normy moralności, w szczególności obraża uczucia religijne, stanowi przejaw dyskryminacji, a także gdy zawiera treści sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

  - Zamówienie, którego numer podał uczestnik konkursu nie zostało opłacone.

  12. Spośród uczestników Konkursu, którzy zamieścili swoją pracę pod komentarzem wpisu konkursowego, komisja w składzie:

  - Grzegorz Schwarz

  - Radosław Tosta

  - Sonia Molek

  wybierze do dnia 25 lipca 2019r. zwycięską pracę. Praca oceniane będzie pod kątem pomysłu kreatywnego, wykonania oraz zgodności z tematyką. Autorzy najlepszych i najciekawszej prac otrzymają w nagrodę odpowiednio, za:

  1. miejsce :: inkBOOK Prime HD + etui Yoga

  2. miejsce :: Bon podarunkowy o wartości 250 zł do księgarni ebookpoint.pl - ważny pół roku czasu od dnia przekazania nagrody.

  3. miejsce :: Bon podarunkowy o wartości 150 zł do księgarni ebookpoint.pl - ważny pół roku czasu od dnia przekazania nagrody.<

  13. Uczestnik konkursu zamieszczając swoją pracę pod wskazanym adresem wyraża zgodę na opublikowanie pracy, a także na wielokrotne wykorzystywanie pracy przez Helion.pl Sp. z o.o. oraz podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo dla celów marketingowych.

  14. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub nicka na liście nagrodzonych, zamieszczonej pod adresem https://www.facebook.com/ebookpointPL/ oraz stronie organizatora.

  15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wymienionych powyżej.

  16. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Komisja zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców.

  17. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora poprzez wiadomość prywatną przesłaną za pośrednictwem konta na Facebooku do dnia 31 lipca 2019r.

  18. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane drogą pocztową w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Organizatora adresu doręczenia nagrody.

  19. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody. Do poboru należnego podatku zobowiązany jest płatnik, którym jest Organizator. Organizator ma prawo wstrzymać się z wysyłką nagrody do czasu uiszczenia wymaganej kwoty podatku przez zwycięzcę.

  20. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

  21. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu.

  Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

   

  22. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

  23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08 lipca 2019r.

  24. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.