ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Regulamin konkursu 9 urodziny Ebookpoint.pl

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs: "9 urodziny Ebookpoint.pl " przeprowadzony w okresie od dnia 30 października 2020r. do dnia 08 listopada 2020r. zwany dalej konkursem.

  2. Organizatorem Konkursu jest Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027.

  3. Fundatorem nagród jest PocketBook International S.A z siedzibą w Szwajcarii (6900) Lugano, Crocicchio Cortogna, 6 reprezentowana w Polsce przez firmę PRcontext z siedzibą w (01-390) Warszawie przy ul. Sucharskiego 10 m. 96, REGON 146816412, NIP 949-172-20-60.

  4. Uczestnikami Konkursu mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które w okresie od dnia 30 października 2020r. do dnia 08 listopada 2020r. przygotują recenzję, która spełnia następujące warunki:

  Napisz recenzję swojej ulubionej książki. Bądź kreatywny i pomysłowy. My przeczytamy wszystkie, wybierzemy najciekawsze wpisy i nagrodzimy je.

  Gdzie zamieścić swoją recenzję? Zaloguj się na swoje konto w księgarni https://ebookpoint.pl i wyszukaj książkę, którą chcesz zrecenzować. Na stronie książki przydziel wybraną przez siebie ilość gwiazdek - wtedy pojawi się pole do wpisania recenzji. Pamiętaj! Oceniamy tylko kreatywność i merytoryczność wpisu, a nie ilość przyznanych gwiazdek. WAŻNE – aby recenzja wzięła udział w konkursie, dodaj na końcu hasztag [ #9UrodzinyEbookpointKonkurs ]. Zgłoszenia bez hasztagu nie biorą udziału w konkursie. Na recenzje czekamy do dnia 08.11.2020.

  5. Każdy uczestnik może zamieścić dowolną liczbę recenzji.

  6. W celu zamieszczenia recenzji uczestnik konkursu musi posiadać aktywne konto w serwisie https://ebookpoint.pl.

  7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, jeżeli zaistnieje podejrzenie, że:

  - Uczestnik Konkursu nie jest autorem zamieszczonej recenzji, w szczególności jeśli skorzystał z pracy autorstwa osoby trzeciej;
  - Praca nie została przygotowana na potrzeby konkursu.
  - Treść pracy została wcześniej opublikowana w innymi miejscu.
  - Praca narusza ogólnie przyjęte normy moralności, w szczególności obraża uczucia religijne, stanowi przejaw dyskryminacji, a także gdy zawiera treści sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
  - Uczestnik konkursu nie jest osobą pełnoletnią.

  9. Spośród uczestników Konkursu, którzy zamieścili swoją recenzję w serwisie https://ebookpoint.pl, komisja w składzie:
  - Radosław Tosta
  - Sonia Molek
  - Magdalena Wołoch

  wybierze do dnia 17 listopada 2020r. zwycięską recenzję. Recenzje oceniane będą pod kątem pomysłu kreatywnego, merytoryczności oraz zgodności z tematyką. Autorzy najlepszych i najciekawszej recenzji otrzymają w nagrodę odpowiednio za:

  1. miejsce :: Pocketbook Touch HD 3 (szary)
  2. miejsce :: Pocketbook Touch Lux 5 (czarny)
  3. miejsce :: Pocketbook Basic Lux 2 (czarny)

  10. Uczestnik konkursu zamieszczając swoją recenzję pod wskazanym adresem wyraża zgodę na opublikowanie pracy, a także na wielokrotne wykorzystywanie pracy przez Helion.pl Sp. z o.o. oraz podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo dla celów marketingowych.

  11. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub nicka na liście nagrodzonych, zamieszczonej pod adresem https://www.facebook.com/ebookpointPL/ , oraz innych stronach organizatora.

  12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wymienionych powyżej.

  13. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Komisja zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców.

  14. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora poprzez wiadomość email wysłaną na adres, który stanowi login do księgarni do dnia 17 listopada 2020r.

  15. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane drogą pocztową w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Organizatora adresu doręczenia nagrody.

  16. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody. Do poboru należnego podatku zobowiązany jest płatnik, którym jest Organizator. Organizator ma prawo wstrzymać się z wysyłką nagrody do czasu uiszczenia wymaganej kwoty podatku przez zwycięzcę.

  17. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

  18. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

  19. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

  20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 października 2020r.

  21. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint