KLE

  Lista Kafelki

  W sprzedaży
  Popularność
  kle Po­wo­dem pow­sta­nia Wy­daw­nic­twa Kle by­ło prze­ko­na­nie, że ry­nek wy­daw­ni­czy w Pol­sce na po­cząt­ku XXI wie­ku nie jest w sta­nie wy­peł­niać swej, zda­wa­ło­by się, pod­sta­wo­wej roli, to zna­czy udo­stęp­niać myśl twór­ców ory­gi­nal­nych, nie ule­ga­ją­cych modom i nie two­rzą­cych na za­mó­wie­nie, lub zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi, or­ga­ni­zac­ji usi­łu­ją­cych kre­ować ży­cie kul­tu­ral­ne. Na­szych ksią­żek nie znaj­dzie­cie w em­pi­ku, bo­wiem nie uwa­ża­my, że książ­ka to to­war jak każ­dy in­ny. Po­win­na być ra­czej dzie­łem sztu­ki, któ­rego od­kry­cie jest zaw­sze nies­po­dzian­ką, któ­ra wzbo­gaca. Chcie­li­byśmy aby na­sze książ­ki ta­kie by­ły... Dbamy o autorów! Wy­daw­nic­two kle two­rzą Piotr Kopszak, his­to­ryk sztu­ki, sty­pen­dysta Fun­dacji Koś­ciusz­kow­skiej i Vic­to­rian So­ciety w Ame­ryce, au­tor sze­regu wys­taw (mię­dzy in­nymi Śla­da­mi pre­ra­fa­eli­tów i Ar­tys­ta na wa­kac­jach? w Mu­ze­um Pa­ła­cu w Wi­la­no­wie, Po­lish and Bri­tish Sym­bolism w Tate Bri­tain w Lon­dynie) i prac do­ty­czących sztu­ki i kry­tyki XIX-wiecz­nej i Ewa Walasek, ro­ma­nis­tka i mu­zy­ko­log, au­torka prac poś­wię­co­nych fran­cus­kie­mu re­ne­san­sowi, pi­szą­ca o mu­zy­ce daw­nej w pis­mach „Canor” i „Ruch Muzyczny”.
  Więcej »
  Czytaj więcej