Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs: "Zaczytani2018" przeprowadzony w okresie od dnia 31 grudnia 2017r. do dnia 05 stycznia 2018r. zwany dalej konkursem.

  2. Organizatorem Konkursu jest Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027.

  3. Fundatorem nagród jest PocketBook International S.A z siedzibą w Szwajcarii (6900) Lugano, Crocicchio Cortogna, 6 reprezentowana w Polsce przez firmę PRcontext z siedzibą w (01-390) Warszawie przy ul. Sucharskiego 10 m. 96, REGON 146816412, NIP 949-172-20-60.

  4. Uczestnikami Konkursu mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, które w okresie od dnia 31 grudnia 2017r. do dnia 05 stycznia 2018r. przekonają nas, że są molem książkowym, a czytnik jest ich marzeniem oraz zamieszczą swoją pracę na facebooku z hasztagiem #zaczytani2018 - tablica księgarni Ebookpoint.pl, mieszczącą się pod adresem https://www.facebook.com/ebookpointPL/ .

  5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac.

  6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

  7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, jeżeli zaistnieje podejrzenie, że:

  - Uczestnik Konkursu nie jest autorem zamieszczonej pracy, w szczególności jeśli skorzystał z pracy autorstwa osoby trzeciej;

  - Wizualizacja narusza ogólnie przyjęte normy moralności, w szczególności obraża uczucia religijne, stanowi przejaw dyskryminacji, a także gdy zawiera treści sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

  8. Spośród uczestników Konkursu, którzy zamieścili na wskazanej stronie www prace, komisja w składzie:

  - Grzegorz Schwarz

  - Radosław Tosta

  - Agnieszka Sindera

  wybierze do dnia 15 stycznia 2018r. zwycięską pracę. Praca oceniana będzie pod kątem pomysłu kreatywnego, zgodności z tematyką oraz sposobem kompozycji i wykonania. Autorzy najlepszych i najciekawszej wizualizacji otrzymają w nagrodę odpowiednio, za:

  1. miejsce :: PocketBook (Touch HD2)

  2. miejsce :: PocketBook (Touch Lux 3)

  3. miejsce :: PocketBook (Basic Lux)

  9. Uczestnik konkursu zamieszczając swoją wizualizację pod wskazanym adresem wyraża zgodę na opublikowanie tej wizualizacji, a także na wielokrotne wykorzystywanie wizualizacji przez Helion.pl Sp. z o.o. oraz podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo dla celów marketingowych.

  10. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub nicka na liście nagrodzonych, zamieszczonej pod adresem https://www.facebook.com/ebookpointPL/ .

  11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wymienionych powyżej.

  12. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Komisja zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania zwycięzców.

  13. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora poprzez wiadomość prywatną przesłaną za pośrednictwem konta na Facebooku do dnia 15 stycznia 2018r.

  14. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane drogą pocztową w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Organizatora adresu doręczenia nagrody.

  15. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody. Do poboru należnego podatku zobowiązany jest płatnik, którym jest Organizator. Organizator ma prawo wstrzymać się z wysyłką nagrody do czasu uiszczenia wymaganej kwoty podatku przez zwycięzcę.

  16. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

  17. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu.

  Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

  18. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

  19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2017r.

  20. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.