Nawozy sztuczne. Dla artystów i sprzątaczek (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  Wydawnictwo Literackie
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  304
  2w1 w pakiecie:
  ePub
  Mobi

  Ebook

  29,90 zł 20%
  23,92 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Felietony teatralne

  Teatr jest zjawiskiem niezwykłym, w sytuacji idealnej stanowi komentarz do rzeczywistości. Tadeusza NyczkaNawozach sztucznych odwraca porządek rzeczy – teatr zostaje bohaterem, a komentarzem – felietony. Czasem czyni więcej wywracając dosłownie wszystko do góry nogami, patrząc na teatr i rzeczywistość z metapoziomu lub mieszając obie sfery w dowolnie inny, lecz szalenie ciekawy sposób. Dzięki tym paradoksalnym zabiegom teksty „… Dla artystów i sprzątaczek” nabierają uniwersalnego znaczenia.
   
  (…) Od au­to­ra: Tek­sty ze­bra­ne w tej książ­ce po­cho­dzą z lat 2008–2014 i pra­wie wszyst­kie są fe­lie­to­na­mi dru­ko­wa­ny­mi w mie­sięcz­ni­ku „Dia­log” pod wspól­nym ty­tu­łem Na­wo­zy sztucz­ne. Pra­wie wszyst­kie, bo ostat­ni, naj­ob­szer­niej­szy,Pięk­no prze­pę­dzo­ne, to esej osob­ny, ale ma­ją­cy wie­le wspól­ne­go z cha­rak­te­rem i spo­so­bem my­śle­nia wi­docz­nym, mam na­dzie­ję, w po­prze­dza­ją­cych go fe­lie­to­nach. Przy nie­któ­rych tek­stach nie­zbęd­ne oka­za­ły się przy­pi­sy, tak­że drob­ne ko­rek­ty sty­li­stycz­ne, a na­wet me­ry­to­rycz­ne, je­śli po la­tach au­tor uznał, że coś wy­ma­ga lep­sze­go sfor­mu­ło­wa­nia albo istot­ne­go do­peł­nie­nia. (…) Czy­ta­łem nie­daw­no sce­na­riusz fil­mo­wy o do­syć eg­zo­tycz­nym te­ma­cie. Trzech kum­pli, An­glik, Fran­cuz i Ja­poń­czyk, do­sta­je się do eks­klu­zyw­nej szko­ły go­to­wa­nia. (…) Wszy­scy trzej zo­sta­ją ar­cy­mi­strza­mi. Każ­dy pro­wa­dzi kuch­nię kom­plet­nie inną od po­zo­sta­łej dwój­ki. Jed­no tyl­ko ich łą­czy: pa­nicz­ny strach przed wy­ro­ka­mi pew­nej ta­jem­ni­czej ko­bie­ty, któ­ra jest za­wo­do­wym kry­ty­kiem kuch­ni i przy­dzie­la gwiazd­ki za ja­kość pro­po­zy­cji da­nej fir­my. Z po­wo­du gwiazd­ki albo jej bra­ku leje się krew, koń­czą się przy­jaź­nie, a je­den z przy­ja­ciół po­su­wa się do ra­dy­kal­ne­go ge­stu ku­li­nar­ne­go, ser­wu­jąc na ko­la­cję swo­je­go kum­pla w ma­ry­na­cie. Kry­tyk fil­mo­wy czy te­atral­ny to przy ku­li­nar­nym jak pu­kaw­ka przy ar­ma­cie. O kry­ty­ku li­te­rac­kim na­wet nie ma co mó­wić.  (…)
   Fragment książki
  Selling ebookpoint.pl

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności