Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wydanie 12 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Jerzy Pieróg
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  832
  2w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub

  Komentarz do Prawa zamówień publicznych z serii Duże Komentarze Becka autorstwa niewątpliwego eksperta w tej dziedzinie - adwokata i radcy prawnego - Jerzego Pieróga stanowi kontynuację znakomitego komentarza tego Autora, który do tej pory wydawany był w serii Komentarze Becka. Dwunaste wydanie zostało znacznie poszerzone i uzupełnione o najnowsze orzecznictwo, bardzo istotne z punktu widzenia praktyki oraz najnowsze poglądy doktryny, przez co stanowi najlepsze na rynku omówienie:

  • przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych,
  • zasad i trybu udzielania zamówień publicznych,
  • środków ochrony prawnej,
  • kontroli udzielania zamówień publicznych,
  • organów właściwych w sprawach dot. zamówień publicznych.

  W zaktualizowanym komentarzu, prezentowanym w nowej szacie graficznej, dokonano także istotnych zmian w sposobie prezentowania treści przez Autora, dzięki czemu komentarz jest bardziej czytelny, a korzystanie z niego stało się łatwiejsze.

  Ponadto Komentarz zawiera wyciąg najważniejszych aktów wykonawczych do komentowanej ustawy.

  Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany, uchwalone od poprzedniego wydania, w tym m.in. nowele:

  • ustawy z 26.7.2013 r. (Druk sejmowy Nr 1082), która przewiduje, że przepisy Prawa zamówień publicznych nie będą stosowane do zamówień udzielanych przez ministra sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowe pod warunkiem, że zamówienia będą udzielane w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności, a przedmiot zamówienia będzie należał do zakresu podstawowej działalności przywięziennego zakładu pracy; zmiana wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
  • ustawy z 26.7.2013 r. (Druk sejmowy Nr 946), zgodnie z którą stosowanie Prawa zamówień publicznych jest wyłączone także w stosunku do zamówień sektorowych na dostawy paliw gazowych; zmiana wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
  • ustawy z 12.10.2012 r., która ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z 13.7.2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE. Nowela m.in. zapewnia możliwie szeroki udział polskich przedsiębiorstw w uzyskaniu, realizacji lub podwykonawstwie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielanych w Polsce oraz właściwą ochronę informacji wrażliwych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa; wprowadza próg wysokości szkody, która skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania w wysokości co najmniej 5% wartości realizowanego zamówienia; umożliwia tworzenie i utrzymywanie przez zamawiających systemów kwalifikowania wykonawców, poprzez prowadzenie wykazu wykonawców spełniających określone warunki podmiotowe dotyczące konkretnej kategorii zamówień sektorowych;  wprowadza instytucję dialogu technicznego czy wzmacnia mechanizm weryfikacji wykonawców pod kątem zapewnienia właściwej realizacji zamówień publicznych; zmiana obowiązuje od 20.2.2013 r.;
  • z 31.8.2012 r., zgodnie z którą biegłemu przysługuje wynagrodzenie, które pokrywa Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami działu 2 tytułu III ustawy z o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; ponadto Krajowa Izba Odwoławcza może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych; zmiana obowiązuje od 5.11.2012 r.;
  • z 15.6.2012 r., która z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza - poza dotychczas wskazanymi w ustawie - wykonawców będących osobami fizycznymi, a także wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; zmiana obowiązuje  od 21.7.2012 r.

  Komentarz z pewnością będzie przydatny w codziennej pracy  adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, a przede wszystkim osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności