ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz - zawiera zmiany wchodzące w życie 15.8.2015 r (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  1228
   
  PDF
  Rewolucyjne zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Praktyczne podejście!

  Komentarz zawiera zmiany z ustaw: o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Publikacja nie tylko uwzględnia najbardziej aktualny stan prawny, ale także prezentuje kilka stanów prawnych biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie reguły intertemporalne i wynikające stąd potrzeby praktyków.

  Prof. dr hab. Marek Wierzbowski o najnowszym komentarzu
  oraz nowelizacji ustawy Prawo o postępowaniuprzed sądami administracyjnymi:

  W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany ustawy:

  Wprowadzone ustawą z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

  Zmiany dostosowujące, mające na celu usprawnienie funkcjonowania e-administracji. Chodzi między innymi o wprowadzenie rozwiązania, w którym mechanizmy elektronicznego zarządzania dokumentacją mają wesprzeć dotychczasowy sposób prowadzenia akt sprawy sądowej; zapewnienie stronie postępowania dostępu on-line do akt sprawy; zapewnienie możliwości składania pism procesowych w formie dokumentu elektronicznego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; uregulowanie kwestii doręczania e-pism przez sądy administracyjne (przy czym konieczne będzie spełnienie trzech przesłanek dopuszczalności elektronicznego doręczenia, musi nastąpić: żądanie strony, zgoda strony, złożenie do sądu pisma w formie dokumentu elektronicznego). Zmiany obowiązywać będą od 11 lutego 2017 r. i zostały już zasygnalizowane w komentarzu.

  Wprowadzone ustawą z 9.4.2015 r. o zmianie ustawy- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które wchodzą w życie 15.8.2015 r.

  Zmiany wprowadzające zaplanowaną, głębszą reformę systemu sądowej kontroli administracji publicznej, mające na celu usprawnienie, uproszczenie i zapewnienie szybkości postępowania przed sądem administracyjnym, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji. W szczególności zmiany dotyczą zwiększenia zakresu orzekania reformatoryjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny (art. 188), wyposażenia wojewódzkiego sądu administracyjnego w uprawnienia merytorycznego orzekania w przypadku kontroli decyzji i postanowień administracyjnych (art. 145a), wprowadzenia uprawnień samokontrolnych sądu pierwszej instancji, które umożliwiają uwzględnianie skarg kasacyjnych (art. 179 § 2), rozszerzenia uprawnień orzeczniczych referendarzy sądowych (art. 30 § 2, art. 49 § 4, art. 79 § 4, art. 128 § 2, art. 234 § 4), wprowadzenia możliwości zawiadamiania stron o wniesieniu skargi i możliwości złożenia wniosku o przystąpienie do postępowania sądowoadministracyjnego przez obwieszczenie, w przypadku skarg na akty podejmowane w postępowaniach z udziałem znacznej liczby stron, prowadzonych na podstawie ustaw specjalnych (art. 33), czy też rozszerzenia zakresu spraw, które mogą być rozpoznawane w trybie uproszczonym (art. 119 pkt 3 i 4).

  Ponadto, zmiany obejmą kwestię określenia przesłanki wyłączenia sędziego (art. 18 pkt 6a), a także wprowadzenia konstrukcji umożliwiającej rozpoznanie przez sąd skargi pomimo uchybienia terminu do wezwania organu administracyjnego do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3). Proponowane zmiany mają na celu ograniczenie zjawisk związanych z odwlekaniem w czasie procesu sądowej kontroli i rozstrzygania spraw administracyjnych.

  Komentarz zawiera szczegółowe omówienie
  wszystkich instytucji występujących w ustawie.
  W szczególności:

  • przepisy dotyczące składu sądu i wyłączenia sędziego,
  • przepisy dotyczące stron, uczestników postępowania oraz pełnomocników,
  • zagadnienia związane z postępowaniem przed wojewódzkim
   sądem administracyjnym, w tym m.in. doręczenia i terminy, a także z postępowaniem mediacyjnym i uproszczonym,
  • zagadnienia poświęcone środkom odwoławczym,
  • uchwały NSA,
  • wznowienie postępowania,
  • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
  • wykonywanie orzeczeń sądowych,
  • postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt,
  • postępowanie w obrocie zagranicznym,
  • koszty postępowania.

  Wybitny skład redakcyjny i autorski z udziałem przedstawicieli doktryny i praktyki (w tym sędziów NSA i WSA) oraz bardzo liczne odwołania do orzecznictwa i piśmiennictwa z prezentowanego zakresu gwarantują wysoki walor praktyczny prezentowanej publikacji.

  Redaktorzy naukowi komentarza:


  Prof. dr hab. Roman Hauser

  Prezes Naczelnego Sądu
  Administracyjnego,
  Przewodniczący Krajowej Rady
  Sądownictwa, profesor w
  Katedrze Postępowania
  Administracyjnego na Wydziale
  Prawa i Administracji UAM.


  Prof. dr hab. Marek Wierzbowski

  Długoletni Prezes Rady Giełdy
  Papierów Wartościowych, obecnie jej
  Wiceprezes, Prezes Sądu Izby Domów
  Maklerskich, profesor nauk prawnych,
  kierownik Katedry Prawa
  i Postępowania Administracyjnego
  Wydziału Prawa i Administracji UW,
  radca prawny.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint