ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Polityka równości płci na szczeblu samorządowym (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  408
   
  PDF

  Ebook

  21,00 zł 20%
  16,80 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  W poszczególnych rozdziałach pracy autorka zaprezentowała tematykę równościową,
  rozpoczynając w rozdziale I od wyjaśnienia, czym jest idea równości i jak może być definiowana
  oraz jakie są jej relacje z zasadą sprawiedliwości. Śledząc poniekąd losy historyczne
  kobiet i mężczyzn, mając na uwadze ich wzajemne stosunki, odniosła się do poglądów
  filozoficznych na równość, począwszy od czasów najdawniejszych, aż do obecnych.
  Poruszyła także materię płci, zarówno biologicznej, jak i społeczno-kulturowej, stanowią cych istotne tło dla głównego nurtu rozważań. Scharakteryzowała też rozwój ruchów feministycznych
  i wiążące się z nim przemiany świadomościowe w społeczeństwach, szczególnie
  państw Zachodu (m.in. kraje europejskie oraz Stany Zjednoczone).
  W II rozdziale autorka skupiła się na zasadzie równości płci w kontekście prawnym
  i politycznym. Scharakteryzowała przepisy prawne, obowiązujące zarówno na forum międzynarodowym,
  jak i europejskie oraz krajowe. Przedstawiła ewolucję zmian prawnych
  oraz społeczne skutki podejmowanych legislacji, mając na uwadze tło historyczno-polityczne
  poszczególnych okresów czasowych. Omówiła strategię gender mainstreaming,
  której powstanie stanowi niewątpliwie punkt zwrotny w procesie definiowania zasady
  równości płci. Wskazała genezę, narzędzia oraz oceny owej strategii, a także sposób jej
  wdrażania w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Odniosła się tym
  samym do krajowych dokumentów równościowych i związanym z nimi planem działania
  na rzecz równości. Następnie, przytaczając dane statystyczne dotyczące wyników wyborów,
  zwróciła uwagę na problem niedoreprezentowania kobiet w strukturach władzy.
  Wskazała kilka zdiagnozowanych i opublikowanych w literaturze przedmiotu przyczyn
  i skutków tego zjawiska i w tym kontekście poddała ocenie równościowe narzędzia zarządzania,
  wdrażane (bądź planowane) przez rząd na szczeblu krajowym.
  W rozdziale III autorka odniosła się do polityki równości płci na szczeblu lokalnym,
  analizując przypadek gminy jako jedynej konstytucyjnej i zarazem podstawowej jednostki
  samorządu terytorialnego. Scharakteryzowała pozycję prawną gmin w strukturze
  zdecentralizowanej administracji samorządowej oraz zaprezentowała katalog ich zadań
  własnych i zleconych. Następnie przedstawiła wypracowane przez siebie zestawienie
  możliwych instrumentów gminnej polityki równości płci: prawno-politycznych, instytucjonalnych
  i finansowych.
  W rozdziale IV – jak wyjaśniono powyżej – odbiegającym zarówno formą, jak i objętością
  od pozostałych części pracy, autorka zawarła metodologiczne wprowadzenie do
  zrealizowanych badań.
  W rozdziałach V i VI autorka przedstawiła wyniki badania. Pozyskane dane mają charakter
  jakościowo-ilościowy. Jako że polityka równości płci na szczeblu lokalnym nie wynika
  w dużej mierze z jasnych, powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, gminy
  podejmują różnorodne działania, niedające się niejednokrotnie i co za tym idzie – rzetelnie
  sklasyfikować. Tak więc, przytaczając dane ilościowe, pochyliła się nad konkretnymi
  przypadkami, tzw. dobrymi praktykami z zakresu wdrażania zasady równości płci. Nie
  zabrakło też przedstawienia złych praktyk oraz końcowych rekomendacji, które zawarła
  w zakończeniu pracy.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności