ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (PIT, CIT) (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Mariusz Pogoński
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  234
   
  PDF

  Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych jest jedną z najistotniejszych kwestii dla prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych - podatkiem PIT, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych - podatkiem CIT.

  Z uwagi na to, że definicja i przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów sformułowane w ustawach o podatkach dochodowych sprawiają trudności interpretacyjne, w niniejszej publikacji Autor przedstawia warunki ich zastosowania do wydatków ponoszonych przez osobę fizyczną i przedsiębiorcę nie tylko w kontekście ich ustawowego brzmienia, lecz także na podstawie kryteriów, jakie zostały sformułowane przez orzecznictwo sądów administracyjnych, wypowiedzi organów skarbowych i poglądów doktryny prawa podatkowego.

  Prezentowane opracowanie stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z problematyką kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. Dzięki szeroko powoływanemu orzecznictwu sądowemu oraz interpretacjom wydawanym przez organy podatkowe, Czytelnik ma szansę znaleźć praktyczne rozstrzygnięcie niektórych problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa podatkowego.

  Publikacja została podzielona na siedemnaście rozdziałów. Autor w szczególności odniósł się do:

  - kosztów uzyskania przychodów w ogólności (m.in.: pojęcie kosztu uzyskania przychodów, ryczałtowe koszty uzyskania przychodów),

  - warunków uznania kosztu za podatkowy koszt uzyskania przychodów (m.in.: definitywne poniesienie wydatku przez podatnika, udokumentowanie wydatku),

  - momentu potrącenia kosztów w rozliczeniu podatkowym (m.in.: moment poniesienia kosztu, moment potrącenia kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami),

  - szczególnych regulacji dotyczących kosztów uzyskania przychodów (m.in.: koszty w bankach, koszty uzyskania przychodów spadkodawcy),

  - odpisów amortyzacyjnych (m.in.: odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych, odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych otrzymanych nieodpłatnie albo oddanych do nieodpłatnego używania),

  - strat w kosztach podatkowych (m.in.: straty w majątku obrotowym, straty ze sprzedaży wierzytelności),

  - wydatków na nabycie udziałów, papierów wartościowych i instrumentów pochodnych a także związanych z wymianą udziałów oraz łączeniem i podziałem spółek (m.in.: wydatki związane z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych, wydatki na wykup obligacji),

  - podatków i opłat (m.in.: podatek od towarów i usług naliczony jako koszt uzyskania przychodów w części niepodlegającej odliczeniu, podatek od towarów i usług należny z tytułu importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów),

  - odsetek (m.in.: odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów, odsetki od dopłat wnoszonych do spółki),

  - kar i sankcji (m.in.: kary, opłaty i odszkodowania z tytułu niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, kwoty dodatkowe, które zgodnie z przepisami o cenach podlegają wpłaceniu do budżetu państwa),

  - rezerw oraz odpisów aktualizujących (m.in.: rezerwy w bankach, odpisy aktualizujące w SKOK-ach),

  - wierzytelności odpisanych jako nieściągalnych (m.in.: przesłanki udokumentowania nieściągalności wierzytelności, wierzytelności przedawnione),

  - kosztów dotyczących używania pojazdów samochodowych (m.in.: samochody prywatne pracowników wykorzystywane do celów pracodawcy, koszt z tytułu ubezpieczenia samochodu o wartości powyżej 20 000 euro),

  - wydatków na rzecz udziałowców oraz członków rad nadzorczych (m.in.: wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, wydatki na rzecz członków organów będących jednocześnie wspólnikami),

  - kosztów pracowniczych (m.in.: wynagrodzenie ze stosunku pracy, składki z tytułu umów ubezpieczenia na rzecz pracowników),

  - funduszy i składek (m.in.: wpłaty na fundusz rekultywacji, wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych),

  - pozostałych kosztów uzyskania przychodów (m.in.: darowizny, dopłaty do spółek).

  Niniejsza publikacja skierowana jest do osób świadczących profesjonalną pomoc prawną tj. adwokatów i radców prawnych, a także sędziów, księgowych, urzędników, przedsiębiorców podlegających pod podatek dochodowy od osób prawnych niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, doradców podatkowych i ekspertów ds. prawnych na co dzień zajmujących się prawem podatkowym. Prezentowana tematyka zainteresuje także pracowników administracji skarbowej, członków zarządów, rad nadzorczych, biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych i personalnych, pracowników działów personalnych, a także studentów wydziałów ekonomicznych.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności