Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Kodeks pracy. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Jerzy Wratny
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  544
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Stan prawny: 1 lutego 2013 r.

  Kolejne, 5. wydanie Komentarza do Kodeksu pracy zawiera wyczerpujące i szczegółowe omówienie przepisów i wszystkich nowelizacji uchwalonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania.

  Komentarz objaśnia przepisy Kodeksu pracy i związane z nimi regulacje ustaw szczególnych, okołokodeksowych oraz aktów wykonawczych. Uwzględnia w szerokim zakresie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Pozycja systematyzuje zróżnicowane poglądy doktryny dotyczące aktualnych i niekiedy problematycznych zagadnień występujących w prawie pracy.

  Publikacja zawiera wnikliwe omówienie wszystkich nowelizacji KP mających miejsce od ostatniego wydania komentarza, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych:

  • ustawą z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) - w zakresie dostosowania regulacji KP do zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w związku z wprowadzeniem instytucji pieczy zastępczej;
  • ustawą z 16.9.2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 232, poz. 1378) - w zakresie wydłużenia terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września następnego roku kalendarzowego oraz zniesienia obowiązku uzyskania opinii uprawnionych rzeczoznawców ds. BHP w zakresie projektów lub przebudowy obiektów przeznaczonych na pomieszczenia pracy;
  • ustawą z 25.2.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz. 322 ze zm.) - w zakresie czynników oraz procesów pracy stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników;
  • ustawą z 5.1.2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 36, poz. 181) - w zakresie obowiązku wydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi oraz badań wstępnych osoby przyjmowanej ponownie do pracy u danego pracodawcy;
  • ustawą z 24.9.2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 224, poz. 1459) - w zakresie nie obniżania wymiaru czasu pracy, wynikającego z rozkładu czasu pracy, gdy święto przypada w dniu wolnym od pracy;
  • ustawą z 25.11.2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 249, poz. 1655) - w zakresie urlopu ojcowskiego dla ojców adopcyjnych;
  • ustawą z 3.12.2010 r.  o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. Nr 254, poz. 1700) - w zakresie stosowania zasady równego traktowania w zatrudnieniu przez kościoły i inne związki wyznaniowe, oraz organizacje, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie; ustawą z 27.8.2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) - w zakresie układów zbiorowych pracy w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych.

  Prezentowany komentarz ze względu na swój praktyczny charakter, stanowi nieocenioną pomoc w praktyce stosowania przepisów Kodeksu pracy. Polecany jest szczególnie dla prawników - sędziów sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, adwokatów, radców prawnych, pracodawców, specjalistów do spraw BHP, przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy, pracowników, a także aplikantów adwokackich i radcowskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności