ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 730-1088 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  1044
   
  PDF

  KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERII

  Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 730-1088 zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących postępowania zabezpieczającego oraz egzekucyjnego, tj.:

  • zabezpieczenia roszczeń pieniężnych oraz innych wypadków zabezpieczenia,
  • przepisów ogólnych dotyczących postępowania egzekucyjnego (organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności, tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności, zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego, stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty, zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych, wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych, zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych, wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne, zawieszenie i umorzenie postępowania, ograniczenia egzekucji oraz powództwa przeciwegzekucyjne),
  • egzekucji świadczeń pieniężnych (egzekucja z ruchomości, egzekucja z wynagrodzenia za pracę, egzekucja z rachunków bankowych, egzekucja z innych wierzytelności, egzekucja z innych praw majątkowych, wyjawienie majątku, egzekucja z nieruchomości, uproszczona egzekucja z nieruchomości, egzekucja ze statków morskich oraz podział sumy uzyskanej z egzekucji),
  • przepisów szczególnych o egzekucji (egzekucja świadczeń niepieniężnych, przepisy szczególne o egzekucji z udziałem skarbu państwa oraz przedsiębiorców, egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej oraz egzekucja świadczeń alimentacyjnych).

  NAJBARDZIEJ AKTUALNY STAN PRAWNY

  Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany do KPC, wprowadzone m.in. przez:

  • ustawę z 20.3.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 539), która dotyczy ograniczenia osobistej odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe w przypadku niezłożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania, która wchodzi w życie 18.10.2015 r.,
  • ustawę z 15.1.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 218), która dotyczy wprowadzenia podstaw realizacji pierwszego etapu dalszej informatyzacji postępowania wieczystoksięgowego, polegającego na wprowadzeniu obowiązku inicjowania tego postępowania drogą elektroniczną, która wchodzi z życie 18.11.2015 r.,
  • ustawę z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3524), która dotyczy braku możliwości możliwości wyłączenia spod egzekucji środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, o których mowa w art. 36 ust. 4a ustawy z 20.4.2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, która wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia,
  • ustawę z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy Nr 3104), która dotyczy rezygnacji z obowiązkowego ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców w sytuacji braku porozumienia co do sposobu jej wykonywania. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia albo gdy nie będzie ono zgodne z dobrem dziecka, sąd mając na względzie jego dobro powinien rozważyć pozostawienie obu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej, która wchodzi z życie 30 dni od dnia ogłoszenia,
  • ustawę z 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978), która dotyczy wprowadzenia skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji, która wchodzi w życie 1.1.2016 r.,
  • ustawę z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2678), która dotyczy zliberalizowania przepisów o formie czynności prawnych i nowego ujęcia dokumentu w postępowaniu cywilnym, zwiększenia dostępu do sądu przez poszerzenie katalogu spraw, które będą rozpoznawane w postępowaniach elektronicznych oraz stworzenia możliwości wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i dokonywania doręczeń elektronicznych, także w tradycyjnych postępowaniach cywilnych, która wchodzi w życie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

  ZMIANA SKŁADU AUTORSKIEGO

  Zmieniony został skład autorski - Autorami komentarza są przede wszystkim praktycy - sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Apelacyjnego, sędziowie sądu okręgowego i rejonowego, radcowie prawni, adwokaci, notariusze, a także wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Śląskiego.

  W składzie autorskim pojawili się: SSN Katarzyna Gonera, SSN Jan Górowski, SSA dr Michał Kłos, SSO dr Andrzej Stempniak, SSR dr Krystian Markiewicz, SNSA dr Arkadiusz Cudak, prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła, prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŁ dr hab. Ireneusz Kunicki, dr hab. Monika Michalska-Marciniak, dr Agnieszka Laskowska-Hulisz, dr Robert Kulski oraz dr Monika Rejdak.

  SZEROKIE GRONO ODBIORCÓW

  Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla profesjonalistów: sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz radców prawnych. Będzie on również użyteczny dla prawników: aplikantów sądowych, adwokackich, radcowskich i prokuratorskich, studentów i absolwentów studiów prawniczych, ale również dla osób prywatnych, borykających się z problemami postępowania cywilnego.

  PRAKTYCZNE PODEJŚĆIE DO TEMATU

  Gwarancją praktyczności są Autorzy, którzy łącząc swoją wieloletnią praktykę zawodową oraz pracę naukową przedstawiają w sposób zrozumiały wszystkie zagadnienia budzące jakiekolwiek wątpliwości. Ponadto, w kolejnym wydaniu komentarza czytelnik może zapoznać się z najnowszymi poglądami doktryny oraz orzecznictwem.

  PRECYZYJNA NAWIGACJA WEWNĘTRZNA

  W zaktualizowanym komentarzu, prezentowanym w nowej szacie graficznej, dokonano także istotnych zmian w sposobie prezentowania treści przez Autorów, dzięki czemu komentarz jest bardziej czytelny, a korzystanie z niego stało się łatwiejsze. Komentarz wyróżnia się precyzyjną nawigacją wewnętrzną - spisy treści do artykułów, przejrzysta struktura, tytuły tez, numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.


  Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych i publikacji on-line!

  Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!

  Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych on-line! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus i po zalogowaniu wprowadź kod ze zdrapki, a uzyskasz bezpłatny dostęp do wybranych aktów prawnych.

  Dostęp trwa rok od dnia wydania książki i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

  • Kodeksu postępowania cywilnego
  • Kodeksu cywilnego
  • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

  oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint