ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  1214
   
  PDF

  Stan prawny: 1 stycznia 2013 r.

  W związku z licznymi zmianami, które nastąpiły od opublikowania pierwszego wydania, prezentujemy Państwu kolejne wydane cieszącego się dużą popularnością komentarza pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego oraz prof. dr hab. Aleksandry Wiktorowskiej.

  Kodeks postępowania administracyjnego, regulując stosunki procesowe między stroną a organem administracji publicznej, znajduje szerokie zastosowanie w praktyce dla realizacji praw i obowiązków strony w postępowaniu administracyjnym oraz dla praworządnego funkcjonowania administracji publicznej.

  Komentarz zawiera omówienie między innymi:

  • najważniejszych instytucji postępowania administracyjnego, w tym: zakresu obowiązywania ustawy; zasad ogólnych; pojęć organ wyższego stopnia i organ naczelny; właściwość organów; wyłączenie pracownika, organu i członka organu kolegialnego; pozycji i uprawnień strony postępowania; doręczeń, wezwań i terminów;
  • przebiegu i toku postępowania administracyjnego, w tym: wszczęcia postępowania; metryk, protokołów i adnotacji; udostępniania akt sprawy; dowodów; rozprawy; zawieszenia i umorzenia postępowania; decyzji administracyjnej; ugody; postanowienia; odwołania; zażalenia; wznowienia postępowania; uchylenia, zmiany oraz stwierdzenia nieważności decyzji;
  • przepisów szczególnych w sprawach ubezpieczeń społecznych;
  • udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym;
  • wydawania zaświadczeń;
  • skarg i wniosków;
  • opłat i kosztów w postępowaniu administracyjnym.

  Komentarz zawiera omówienie najnowszych zmian do KPA, w tym:

  • zmiany w zakresie żądania zaświadczenia i oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego (ustawa z 25.3.2011 r., Dz.U. Nr 106, poz. 622);
  • wprowadzenia obowiązku prowadzenia w formie pisemnej lub elektronicznej w aktach sprawy metryki sprawy (ustawa z 15.7.2011 r., Dz.U. Nr 186, poz. 1100);
  • przyznania kosztów podróży i innych należności w związku ze stawieniem się na wezwanie organu (ustawa z 31.8.2012 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 1101);
  • zmiany wynikające ze zliberalizowania rynku usług pocztowych, czyli stworzenia organom administracji publicznej prawnej możliwości doręczania pism w postępowaniu administracyjnym za pośrednictwem dowolnego operatora publicznego (ustawa z 23.11.2012 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 1529);

  Objaśnienia przepisów KPA oparte są na bogatej i wszechstronnej analizie prac doktryny i orzeczeń sądów administracyjnych obu instancji. W Komentarzu powołano i przeanalizowano również wiodące dla postępowania administracyjnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, sądów powszechnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Publikacja skierowana jest do pracowników organów administracji publicznej,  pełnomocników stron w postępowaniu administracyjnym, sędziów sądów administracyjnych i sądów powszechnych, a także pracowników naukowych, studentów i absolwentów wydziałów prawa i administracji, jak i wszystkich osób zainteresowanych postępowaniem administracyjnym.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint