Regulamin świadczenia usług Self Publishingu dla Autorów indywidualnych

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w niej określenia oznaczają odpowiednio:

 • Autor (Użytkownik) - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która oświadcza, iż jest twórcą utworu i przysługują jej wszelkie autorskie majątkowe i osobiste,
 • Helion (Administrator) - Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027,
 • e-book - elektroniczna forma publikacji książkowej, pozwalająca na zapisanie i przetwarzanie utworu w pamięci komputera i jego późniejsze przeczytanie na urządzeniach dedykowanych do odczytu książek w formie elektronicznej,
 • ebookpoint.pl - elektroniczna platforma handlowa, której właścicielem i administratorem jest Helion, za, pośrednictwem, której prowadzona jest dystrybucja e-booków w formacie pdf, epub, mobi oraz dalsze udostępnianie plików na Multiplatformach,
 • EPS - Ebookpoint Publishing and Selling - funkcjonujący w ramach internetowej platformy handlowej ebookpoint.pl, administrowany przez Helion system informatyczny umożliwiający Wydawcom pośrednictwo w sprzedaży e-booków,
 • Multiplatforma - elektroniczne platformy handlowe, których właścicielem i administratorem są osoby trzecie, prowadzące dystrybucje e-booków w formacie pdf, mobi, epub (np. platforma Allegro.pl, prowadzona przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej),
 • Serwis - elektroniczne platformy handlowe administrowane przez Helion, w tym ebookpoint.pl oraz Multiplatforma;
 • utwór lub książka - przedmiot autorskiego w rozumieniu art 1 ust 2 pkt1 ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. Z 2017 r., poz. 880 ze póź.zm),
 • elementy nietekstowe - ilustracje, rysunki, ryciny, diagramy, wykresy, schematy, tabele, zestawienia oraz inne elementy będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j Dz. U. Z 2017 r., poz. 880 z póź.zm);
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki współpracy Stron w zakresie dystrybucji, promocji i reklamy utworów Autora w formie e-book, w elektronicznej platformie handlowej ebookpoint.pl, należącej do Helion.
 2. Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja postanowień mniejszego Regulaminu i zobowiązanie się Autora do ich przestrzegania.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usług przez Helion na rzecz Autora. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Miejscem zawarcia umowy jest miasto Gliwice.

§2

 1. Za pośrednictwem serwisu EPS Autor ma prawo zamieścić na platformie handlowej ebookpoint.pl oraz Multiplatformie wybrane przez siebie e-booki, przyjmując jednocześnie określone poniżej zobowiązania.
 2. Wraz z dostarczeniem przez Autora do Helion plików elektronicznych, zawierających treści objęte ochroną prawno - autorską, Autor udziela Helion każdorazowo niewyłącznej licencji na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalenia utworu w pamięci komputera, zwielokrotniania, kopiowania,
  2. publicznego wyświetlania utworu, wystawiania, odtwarzania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  3. zmiany formatów plików, w jakich utwór będzie udostępniany przez Helion,
  4. umożliwienia pobrania utworu przez użytkownika sieci po wcześniejszym wniesieniu opłaty za możliwość korzystania z utworu, w tym sprzedaż i wynajem,
  5. udzielenia dalszych licencji na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie, w tym na Multiplatformie,
  6. wykonania praw zależnych do utworu.
 3. Powyżej określone licencje wygasają w terminie 30 dni od daty złożenia przez Autora oświadczenie w zakresie jej wypowiedzenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno zawierać imię i nazwisko Autora, tytuł publikacji oraz ewentualnie numer ISBN, w stosunku, do której wypowiadana jest umowa licencyjna.
 4. Autor oświadcza, iż najpóźniej w momencie umieszczenia utworów w serwisie EPS posiada pełnię autorskich praw majątkowych do utworów i wszystkich elementów nietekstowych wchodzących w skład książki. Autor oświadcza ponadto, iż rozpowszechniane przez niego treści nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, nie naruszają praw osób trzecich oraz uzyskał wszelkie zgody i zapewnienia niezbędne do należytego wykonania zobowiązań płynących z niniejszej umowy.
 5. Autor na czas obowiązywania niniejszej umowy, udziela Helion zgody na korzystanie ze stworzonych przez Helion opracowań utworów tj. fragmentów wyodrębnionych z e-booków, lub też z dostarczonych przez Autora takowych fragmentów i innych recenzji.
 6. Utwór oraz przedmioty wymienione w punkcie poprzedzającym muszą być umieszczane w plikach PDF lub epub.
 7. Autor zobowiązuje się do dostarczenia okładki w formie pliku graficznego celem właściwego zilustrowania i reklamy e-booka.
 8. Autor nie będzie wykorzystywał prowadzonych przez Helion portali, funpagów, profili na portalach społecznościowych w celu reklamowania Utworów. Przez zakaz reklamy strony rozumieją równocześnie zakaz umieszczania jakichkolwiek odnośników, linków do innych usługodawców lub sklepów.

§3

 1. Helion zapewnia Autorowi środki techniczne, które umożliwią promocję, reklamę i dystrybucję utworów Autora, za pośrednictwem wyspecjalizowanego serwisu EPS.
 2. Helion Zobowiązuje się do prowadzenia bazy danych plików związanych z utworem dostarczanych w celu realizacji umowy. Dane zawarte w bazie będą zabezpieczone przed niepowołanym dostępem osób trzecich
 3. Helion zabezpiecza e-booki znakiem wodnym.

§4

 1. Sugerowana cena netto, w jakiej publikacja będzie sprzedawana ustalana będzie w trybie roboczym w toku negocjacji pomiędzy stronami, z zastrzeżeniem ust. 2. Autor wyraża zgodę na okresowe promocje cenowe w odniesieniu do określonych e-booków. Czas trwania promocji oraz kwotę rabatu ustala Helion.
 2. Wynagrodzenie należne Autorowi jest równe 50% ceny netto za jaką został sprzedany e-book (tzn. ceny po uwzględnieniu ewentualnych promocji) przez Helion.
 3. W ramach serwisu EPS Helion udostępnia Autorowi panel rozliczeniowy, umożliwiający śledzenie przez Autora wielkości sprzedaży jego e-booków dystrybuowanych przez Helion, w tym także dostęp do miesięcznego raportu, wskazującego dane za okresy miesięczne, w tym ilość i wartość e-booków.
 4. W przypadku, gdy Autor nie jest płatnikiem VAT, wynagrodzenie Autora zostanie ustalone na podstawie raportu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym. Helion wypłaci Autorowi należne wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia, w którym według raportu wynagrodzenie Autora osiągnęło 50 PLN, a Autor kliknie na klawisz ,,wypłać". Od wynagrodzenia będą potrącone należne zobowiązania publicznoprawne.
 5. W przypadku gdy Autor jest płatnikiem VAT, wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Autora, nie wcześniej niż po osiągnięciu kwoty 50 PLN netto, ustalonej na podstawie raportu, o którym mowa w punkcie 3. Helion wypłaci Autorowi należne wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura zostaje wystawiona na następujące dane:
 6. Helion.pl Sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 1C
  44-100 Gliwice
  NIP: 6312636254
 7. Dla Autora określonego w punkcie powyższym wypłata wynagrodzenia następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Helion prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku nieścisłości kwoty wskazanej na fakturze z miesięcznym rozliczeniem, Helion ma prawo wstrzymać zapłatę do czasu usunięcia rozbieżności.
 8. Wypłata wynagrodzenia o którym mowa powyżej, nastąpi z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych, w tym w zakresie opodatkowania dochodów u źródła. Autorzy będący tzw. nierezydentami, czyli podmiotami niemającymi miejsca zamieszkania lub siedziby dla celów podatkowych w Polsce a posiadający certyfikat rezydencji w kraju zamieszkania, podlegają w Polsce organicznemu obowiązkowi podatkowemu, zgodnie z treścią stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Aktualny wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem
 9. http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/umowy-miedzynarodowe/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania

§5

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon, data urodzenia, dane IP w formularzu rejestracyjnym Serwisu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie ? podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 2. Serwis przetwarza również dane Użytkowników - :
  1. w celach analitycznych i statystycznych ? podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  2. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami ? podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
  3. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów ? podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 3. Celem realizacji umowy Serwis może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie imię i nazwisko, e-mail, telefon osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji umowy.
 4. Administratorem danych osobowych jest Administrator (zgodnie z definicją w komparycji). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego wykonaniu.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
 6. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz data urodzenia dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Serwisie w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę.
 9. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Serwis wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać.
 10. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies ? informacje zapisywane przez serwer Serwisu na komputerze użytkownika. Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.
 11. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika
  1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;
  2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu ? w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
  3. przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy
 12. Szczegóły ochrony danych Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności.

§6

 1. W przypadku powzięcia informacji, iż pomimo złożonych oświadczeń, w toku prowadzonej przez Autora działalności w serwisie EPS doszło lub mogło dojść do naruszenia praw autorskich lub pokrewnych, dóbr osobistych lub innych przepisów prawa. Helion ma prawo do zablokowania możliwości dokonywania transakcji i reklamy utworu, celem podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sytuacji.
 2. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji Helion niezwłocznie powiadomi o tym Autora. W przypadku sporu sądowego Wydawca jest zobowiązany do występowania w postępowaniu sądowym po stronie Helion.
 3. Autor zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich z tytułów, o których mowa w punkcie poprzedzającym. W razie zaspokojenia owych roszczeń przez lub ich zasądzenia od Helion zobowiązuje się do zwrotu regresowego na wezwanie Helion w terminie 14 dni liczonym od daty doręczenia wezwania, całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich kosztów (w tym procesowych) i prowizji związanych z roszczeniem

§7

 1. Helion ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Autora. Przez rażące naruszenie postanowień strony rozumieją naruszenie przez Autora postanowień Regulaminu, a w szczególności:
  1. udostępnienia loginu i hasła osobom nieuprawnionym,
  2. umieszczania przez Autora w Serwisie ESP w dowolnej jego części (w tym na profilach społecznościowych, forach itp.) treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, nawołujących do szerzenia nienawiści a także naruszenia praw własności intelektualnej,
  3. umieszczania przez Autora w Serwisie ESP w dowolnej jego części (w tym na profilach społecznościowych, forach itp.) treści o charakterze reklamowym, promocyjnym,
  4. wykorzystywania przez Autora Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.
  5. naruszenia praw własności intelektualnej, o których mowa w §6
  6. utrudniania korzystania z Serwisu innym Użytkownikom,
  7. pozyskiwania w sposób nielegalny danych na temat innych Użytkowników w szczególności ich danych osobowych, loginu lub hasła.
 2. Autor ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Helion. Przez rażące naruszenie postanowień strony rozumieją naruszenie przez Helion postanowień Regulaminu, a w szczególności:
  1. udostępnienia loginu i hasła osobom nieuprawnionym,
  2. naruszenia praw własności intelektualnej, o których mowa w §6
  3. utrudniania korzystania z Serwisu innym Użytkownikom,
  4. pozyskiwania w sposób nielegalny danych na temat innych Użytkowników w szczególności ich danych osobowych, loginu lub hasła.
 3. Autor będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu ESP, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Administratora drogą elektroniczną na adres e-mail
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy jakakolwiek płatność zrealizowana przez Użytkownika zostanie zwrócona niezwłocznie na rachunek, z którego dokonano płatności, lub inny wskazany przez Autora.
 5. Każda ze stron niniejszej umowy może ją rozwiązać za 30 dniowym okresem wypowiedzenia.

§8

 1. Helion zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu. Nowy Regulamin wchodzi w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu publikacji.
 2. Przy pierwszym, od daty wejścia zmian Regulaminu w życie, zalogowaniu się Autora do serwisu EPS zostanie wyświetlony komunikat, w którym Autor zostanie poproszony o zaakceptowanie nowego Regulaminu.
 3. Odmowa akceptacji zostanie poczytana jako wypowiedzenie umowy.

§9

 1. Wszelka korespondencja będzie prowadzona za pośrednictwem poczty e-mail: eps@ebookpoint.pl
 2. W sprawach spornych oraz nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa.
Gliwice, dn. 25.05.2018r.